Tổng hợp mẫu tờ khai thuế liên quan đến đất đai mới nhất 2023

Các mẫu tờ khai thuế liên quan đến đất đai mới nhất 2023 được quy định tại Mục IX Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, bao gồm:

– Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trừ chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất): Mẫu số 01/TK-SDDPNN.

– Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (áp dụng đối với tổ chức): Mẫu số 02/TK-SDDPNN.

– Mẫu tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân kê khai tổng hợp đất ở): Mẫu số 03/TKTH-SDDPNN.

– Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất): Mẫu số 04/TK-SDDPNN.

– Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (áp dụng đối với tổ chức có đất chịu thuế): Mẫu số 01/SDDNN.

– Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân có đất chịu thuế): Mẫu số 02/SDDNN.

– Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (áp dụng đối với đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần): Mẫu số 03/SDDNN.

– Mẫu tờ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước (áp dụng cho đối tượng chưa có quyết định, hợp đồng cho thuê đất của Nhà nước): Mẫu số 01/TMĐN.

Người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp

2.1. Người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

– Người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 2 của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010.

– Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  thì người đang sử dụng đất là người nộp thuế.

– Người nộp thuế trong một số trường hợp cụ thể được quy định như sau:

+ Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì người thuê đất ở là người nộp thuế;

+ Trường hợp người có quyền sử dụng đất cho thuê đất theo hợp đồng thì người nộp thuế được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không có thỏa thuận về người nộp thuế thì người có quyền sử dụng đất là người nộp thuế;

+ Trường hợp đất đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng đang có tranh chấp thì trước khi tranh chấp được giải quyết, người đang sử dụng đất là người nộp thuế. Việc nộp thuế không phải là căn cứ để giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất;

+ Trường hợp nhiều người cùng có quyền sử dụng một thửa đất thì người nộp thuế là người đại diện hợp pháp của những người cùng có quyền sử dụng thửa đất đó;

+ Trường hợp người có quyền sử dụng đất góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 2 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 thì pháp nhân mới là người nộp thuế.

(Điều 4 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010)

2.2. Người nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp

– Tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp đều phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp.

– Hộ được giao quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không sử dụng vẫn phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam sử dụng đất nông nghiệp phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại Điều 29 của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (đã hết hiệu lực) không phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1993.

(Điều 1, 2, 4 Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1993)

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu số 01/TK-SDDPNN
  • Tải về Mẫu số 02/TK-SDDPNN
  • Tải về Mẫu số 03/TKTH-SDDPNN
  • Tải về Mẫu số 04/TK-SDDPNN
  • Tải về Mẫu số 01/SDDNN
  • Tải về Mẫu số 02/SDDNN
  • Tải về Mẫu số 03/SDDNN
  • Tải về Mẫu số 01/TMĐN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *