Danh mục sổ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp mới nhất

Danh mục sổ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp mới nhất được quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC bao gồm:

S tổng hợp

Nhật ký – Sổ Cái

Chứng từ ghi sổ

Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ

Sổ Cái (dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)

Sổ Cái (dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Sổ Nhật ký chung

Bảng cân đối số phát sinh

Sổ chi tiết

Sổ quỹ tiền mặt (Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt)

Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ

Sổ kho (hoặc Thẻ kho)

Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Bảng tổng hợp chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Sổ tài sản cố định

Thẻ TSCĐ

Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng

Sổ chi tiết các tài khoản

Sổ theo dõi chi phí trả trước

Sổ chi tiết các khoản phải thu, phải trả nội bộ

Sổ chi tiết thanh toán với khách hàng

Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh

Sổ chi tiết đầu tư tài chính

Sổ chi tiết doanh thu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Sổ chi tiết các khoản tạm thu

Sổ theo dõi thuế GTGT

Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại

Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm

Sổ chi tiết chi phí

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Sổ chi tiết theo dõi số liệu quyết toán

Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước

Sổ theo dõi nguồn viện trợ

Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài

Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp bằng Lệnh chi tiền

Sổ theo dõi nguồn phí được khấu trừ, để lại

Sổ theo dõi nguồn thu hoạt động khác được để lại

Các loại sổ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

– Mỗi đơn vị kế toán chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

Tùy theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng, đơn vị phải mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và thực hiện đầy đủ, đúng nội dung, trình tự và phương pháp ghi chép đối với từng mẫu sổ kế toán.

Sổ kế toán ngân sách, phí được khấu trừ, để lại phản ánh chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước để theo dõi việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn phí được khấu trừ để lại.

Sổ kế toán theo dõi quá trình tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài phản ánh chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước làm cơ sở lập báo cáo quyết toán theo quy định của Thông tư này và theo yêu cầu của nhà tài trợ.

– Mẫu sổ kế toán tổng hợp:

+ Sổ Nhật ký dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian. Trường hợp cần thiết có thể kết hợp việc ghi chép theo trình tự thời gian với việc phân loại, hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế. Số liệu trên Sổ Nhật ký phản ảnh tổng số các hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh trong một kỳ kế toán.

+ Sổ Cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán). Trên Sổ Cái có thể kết hợp việc ghi chép theo trình tự thời gian phát sinh và nội dung kinh tế của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Số liệu trên Sổ Cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn kinh phí và tình hình sử dụng nguồn kinh phí.

– Mẫu sổ, thẻ kế toán chi tiết:

Sổ, thẻ kế toán chi tiết dùng để ghi chi tiết các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán theo yêu cầu quản lý mà Sổ Cái chưa phản ánh chi tiết. Số liệu trên sổ kế toán chi tiết cung cấp các thông tin cụ thể phục vụ cho việc quản lý trong nội bộ đơn vị và việc tính, lập các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào yêu cầu quản lý và yêu cầu hạch toán của từng đối tượng kế toán riêng biệt, đơn vị được phép bổ sung các chỉ tiêu (cột, hàng) trên sổ, thẻ kế toán chi tiết để phục vụ lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo yêu cầu quản lý.

(Khoản 3 Điều 5 Thông tư 107/2017/TT-BTC)

– Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho: Cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là đơn vị hành chính, sự nghiệp).

– Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp, nếu thực hiện đơn đặt hàng của Nhà nước hoặc có tiếp nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài hoặc có nguồn phí được khấu trừ, để lại thì phải lập báo cáo quyết toán quy định tại Phụ lục 04 của Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Danh sách tải về

 • Tải về Mẫu số S01-H
 • Tải về Mẫu số S02a-H
 • Tải về Mẫu số S02b-H
 • Tải về Mẫu số S02c-H
 • Tải về Mẫu số S03-H
 • Tải về Mẫu số S04-H
 • Tải về Mẫu số S05-H
 • Tải về Mẫu số S11-H
 • Tải về Mẫu số S12-H
 • Tải về Mẫu số S13-H
 • Tải về Mẫu số S21-H
 • Tải về Mẫu số S22-H
 • Tải về Mẫu số S23-H
 • Tải về Mẫu số S24-H
 • Tải về Mẫu số S25-H
 • Tải về Mẫu số S26-H
 • Tải về Mẫu số S31-H
 • Tải về Mẫu số name
 • Tải về Mẫu số S33-H
 • Tải về Mẫu số S34-H
 • Tải về Mẫu số S41-H
 • Tải về Mẫu số S42-H
 • Tải về Mẫu số S51-H
 • Tải về Mẫu số S52-H
 • Tải về Mẫu số S53-H
 • Tải về Mẫu số S54-H
 • Tải về Mẫu số S55-H
 • Tải về Mẫu số S61-H
 • Tải về Mẫu số S62-H
 • Tải về Mẫu số S101-H
 • Tải về Mẫu số S102-H
 • Tải về Mẫu số S103-H
 • Tải về Mẫu số S104-H
 • Tải về Mẫu số S105-H
 • Tải về Mẫu số S106-H

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *