Tổng hợp mẫu phiếu đăng ký liên quan đến dịch vụ việc làm năm 2024

Theo Nghi định 23/2021/NĐ-CP, các mẫu phiếu đăng ký liên quan đến dịch vụ việc làm sẽ thực hiện theo các các Mẫu số 01, 01a, 02, 03, 03a Phụ lục I.

Cụ thể bao gồm các mẫu phiếu như sau:

(1) Phiếu đăng ký (dành cho người lao động) – Mẫu số 01/PLI

(2) Phiếu đăng ký tìm việc làm (dành cho người lao động) – Mẫu số 01a/PLI

(3) Phiếu đăng ký (dành cho tập thể người lao động) – Mẫu số 02/PLI

(4) Phiếu đăng ký (dành cho người sử dụng lao động) – Mẫu số 03/PLI

(5) Phiếu đăng ký giới thiệu/cung ứng lao động – Mẫu số 03a/PLI

Có bao nhiêu loại trung tâm dịch vụ việc làm?

Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm:

(i) Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước thành lập;

(ii) Trung tâm dịch vụ việc làm do tổ chức chính trị – xã hội thành lập.

Trong đó, các trung tâm dịch vụ việc làm được thành lập phải phù hợp với quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực theo quy định.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quyết định thành lập trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại (i); người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội cấp trung ương quyết định thành lập trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại (ii).

(Khoản 1, 2 Điều 37 Luật Việc làm 2013)

08 nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ việc làm năm 2024

Cụ thể tại Điều 7 Nghi định 23/2021/NĐ-CP quy định về các nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ việc làm như sau:

(1) Hoạt động tư vấn, gồm:

– Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

– Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyến; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

– Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực;

– Tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.

(2) Giới thiệu việc làm cho người lao động.

(3) Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, gồm:

– Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

– Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

– Giới thiệu lao động cho doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020.

(4) Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động.

(5) Phân tích và dự báo thị trường lao động.

(6) Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm 2013.

(7) Đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng làm việc khác; giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

(8) Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu số 01/PLI
  • Tải về Mẫu số 01a/PLI
  • Tải về Mẫu số 02/PLI
  • Tải về Mẫu số 03/PLI
  • Tải về Mẫu số 03a/PLI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *