Tổng hợp mẫu đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

Tổng hợp mẫu đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ bao gồm:

– Mẫu số 01: Bản đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng

– Mẫu số 02a: Báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu khoa học

– Mẫu số 02b: Báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu phát triển công nghệ

– Mẫu số 02c: Báo cáo tóm tắt công trình ứng dụng công nghệ

– Mẫu số 03: Văn bản xác nhận ứng dụng công trình

– Mẫu số 04: Báo cáo tóm tắt hiệu quả công trình

– Mẫu số 05: Công văn đề nghị xét tặng Giải thưởng

Giải thưởng về khoa học và công nghệ gồm những giải thưởng nào?

Giải thưởng về khoa học và công nghệ bao gồm các giải thưởng sau đây:

– Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ để xét tặng cho tác giả có công trình đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 7 và tiêu chuẩn quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Nghị định 18/2024/NĐ-CP.

– Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ để xét tặng cho tác giả có công trình đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 7 và tiêu chuẩn quy định tại Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Nghị định 18/2024/NĐ-CP.

– Giải thưởng khác về khoa học và công nghệ:

+ Giải thưởng của bộ, ngành, địa phương về khoa học và công nghệ để tặng cho tác giả có công trình đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 23 và tiêu chuẩn quy định tại Điều 24 Nghị định 18/2024/NĐ-CP;

+ Giải thưởng của tổ chức, cá nhân về khoa học và công nghệ được đặt ra để xét tặng cho tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

(Điều 4 Nghị định 18/2024/NĐ-CP)

Điều kiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

– Đối với tác giả: Trực tiếp sáng tạo, đóng góp vào giá trị khoa học và công nghệ của công trình; không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và công nghệ 2013 và đáp ứng điều kiện sau đây:

+ Đối với người Việt Nam: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

+ Đối với người nước ngoài: Tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, pháp luật và phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam.

– Đối với công trình:

+ Hồ sơ hợp lệ, được công bố theo quy định (trừ các công trình có nội dung liên quan đến bí mật nhà nước), hoặc được ứng dụng tại Việt Nam;

+ Thời gian công trình được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất là 03 năm hoặc công trình được ứng dụng đổi mới sáng tạo có hiệu quả ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

(Điều 7 Nghị định 18/2024/NĐ-CP)

Thẩm quyền tổ chức xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ

– Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

– Các bộ, ngành, địa phương quyết định việc tổ chức giải thưởng về khoa học và công nghệ trong phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương và thực hiện việc xét tặng giải thưởng.

– Tổ chức, cá nhân được đặt giải thưởng về khoa học và công nghệ và thực hiện việc xét tặng giải thưởng.

(Điều 6 Nghị định 18/2024/NĐ-CP)

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu số 01
  • Tải về Mẫu số 02a
  • Tải về Mẫu số 02b
  • Tải về Mẫu số 02c
  • Tải về Mẫu số 03
  • Tải về Mẫu số 04
  • Tải về Mẫu số 05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *