Tổng hợp các mẫu báo cáo về lao động cuối năm 2023

1. Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Trước ngày 05/12/2023, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Đối với lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để theo dõi.

(Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP sửa đổi tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP)

2. Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài (nếu có)

Trước ngày 05/01/2024, người sử dụng lao động nước ngoài báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 07/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Thời gian chốt số liệu báo cáo hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

(Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP)

3. Báo cáo tình hình tai nạn lao động

Trước ngày 10/01/2024, người sử dụng lao động gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động năm 2023 về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP. Báo cáo gửi bằng một trong các hình thức sau đây: trực tiếp, fax, đường bưu điện, thư điện tử.

(Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP)

4. Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động

Trước ngày 10/01/2024, người sử dụng lao động phải báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động định kỳ hằng năm với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế (trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử) theo mẫu được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH.

(Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH)

5. Báo cáo y tế lao động

Trước ngày 10/01/2024, cơ sở lao động phải thực hiện việc báo cáo y tế lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BYT đến trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đặt trụ sở chính của cơ sở lao động hoặc đơn vị quản lý y tế bộ, ngành đối với trường hợp cơ sở lao động thuộc quyền quản lý của bộ, ngành.

(Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT)

6. Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Trước ngày 15/01/2024, người sử dụng lao động phải báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước theo Mẫu số 33 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

(Khoản 7 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP)

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động
  • Tải về Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài
  • Tải về Mẫu báo cáo tình hình tai nạn lao động
  • Tải về Mẫu báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động
  • Tải về Mẫu báo cáo y tế lao động
  • Tải về Mẫu báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *