Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm mới nhất

Cụ thể tại Hướng dẫn 25-HD/BTCTW năm 2023 quy định mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm như sau:

– Đối với đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: thực hiện theo Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023.

– Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: thực hiện theo Mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị

Theo Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021, sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức.

Mẫu bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị là Mẫu 10-KNĐ ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022:

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng

Căn cứ Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021, đảng viên chuyển sinh hoạt đảng phải xuất trình quyết định hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền cho chuyển công tác, thay đổi nơi cư trú và bản tự kiểm điểm về ưu, khuyết điểm thực hiện nhiệm vụ đảng viên trong một năm trước thời điểm chuyển sinh hoạt đảng, báo cáo chi ủy, chi bộ làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức hoặc sinh hoạt đảng tạm thời đến đảng bộ mới.

Đảng viên có thể tham khảo Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng dưới đây:

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 được áp dụng cho đảng viên có hành vi vi phạm chính sách dân số và có thể phải chịu hình thức kỷ luật.

Đảng viên có thể tham khảo Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 dưới đây:

Cách thức kiểm điểm đảng viên

(1) Chuẩn bị kiểm điểm

– Người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm tập thể và lấy ý kiến tham gia, góp ý của các tập thể, cá nhân có liên quan.

– Cá nhân chuẩn bị bản tự kiểm điểm theo nội dung quy định.

– Cấp trên gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân theo phân cấp quản lý khi cần thiết.

(2) Nơi kiểm điểm

– Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý ở cấp nào thì thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cấp đó.

– Đảng viên kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt.

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ bản thực hiện kiểm điểm ở 2 nơi (ở chi bộ nơi sinh hoạt và tập thể lãnh đạo, quản lý nơi làm việc); đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên tại chi bộ, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ở nơi giữ chức vụ cao nhất. Đối với những cán bộ giữ nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài kiểm điểm ở 2 nơi trên còn phải kiểm điểm thêm ở nơi khác theo quy định.

(3) Trình tự kiểm điểm

– Đối với kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý: Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau; người đứng đầu trước, cấp phó và các thành viên sau; tập thể lãnh đạo, quản lý của chính quyền, chuyên môn, đoàn thể trước, cấp ủy, tổ chức đảng sau.

– Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Kiểm điểm ở chi bộ trước, ở tập thể lãnh đạo, quản lý sau.

(Điều 7 Quy định 124-QĐ/TW năm 2023)

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023
  • Tải về Mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023
  • Tải về Mẫu 10-KNĐ​
  • Tải về Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng​
  • Tải về Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *