Biểu mẫu chứng từ kế toán về lao động tiền lương

1. Bảng chấm công_số hiệu 01a-LĐTL

2. Bảng chấm công làm thêm giờ_số hiệu 01b-LĐTL

3. Bảng thanh toán tiền lương_số hiệu 02-LĐTL

4. Bảng thanh toán tiền thưởng_số hiệu 03-LĐTL

5. Giấy đi đường_số hiệu 04-LĐTL

6. Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành_số hiệu 05-LĐTL

7. Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ_số hiệu 06-LĐTL

8. Bảng thanh toán tiền thuê ngoài_số hiệu 07-LĐTL

9. Hợp đồng giao khoán_số hiệu 08-LĐTL

10. Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán_số hiệu 09-LĐTL

11. Bảng kê trích nộp các khoản theo lương_số hiệu 10-LĐTL

12. Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội_số hiệu 11-LĐTL

Biểu mẫu chứng từ kế toán về hàng tồn kho

13. Phiếu nhập kho_số hiệu 01-VT

14. Phiếu xuất kho_số hiệu 02-VT

15. Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá_số hiệu 03-VT

16. Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ_số hiệu 04-VT

17. Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá_số hiệu 05-VT

18. Bảng kê mua hàng_số hiệu 06-VT

19. Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ_số hiệu 07-VT

Biểu mẫu chứng từ kế toán về bán hàng

20. Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi_số hiệu 01-BH

21. Thẻ quầy hàng_số hiệu 02-BH

Biểu mẫu chứng từ kế toán về tiền tệ

22. Phiếu thu_số hiệu 01-TT

23. Phiếu chi_số hiệu 02-TT

24. Giấy đề nghị tạm ứng_số hiệu 03-TT

25. Giấy thanh toán tiền tạm ứng_số hiệu 04-TT

26. Giấy đề nghị thanh toán_số hiệu 05-TT

27. Biên lai thu tiền_số hiệu 06-TT

28. Bảng kê vàng tiền tệ_số hiệu 07-TT

29. Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND)_số hiệu 08a-TT

30. Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ_số hiệu 08b-TT

31. Bảng kê chi tiền_số hiệu 09-TT

Biểu mẫu chứng từ kế toán về tài sản cố định

32. Biên bản giao nhận TSCĐ_số hiệu 01-TSCĐ

33. Biên bản thanh lý TSCĐ_số hiệu 02-TSCĐ

34. Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành_số hiệu 03-TSCĐ

35. Biên bản đánh giá lại TSCĐ_số hiệu 04-TSCĐ

36. Biên bản kiểm kê TSCĐ_số hiệu 05-TSCĐ

37. Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ_số hiệu 06-TSCĐ

Danh sách tải về

  • Tải về Biểu mẫu chứng từ kế toán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *