Tổng hợp 35 biểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy

Các biểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy chữa cháy được quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Công an các đơn vị, địa phương khi in các biểu mẫu nêu trên, không được tự ý thay đổi nội dung biểu mẫu; có trách nhiệm quản lý việc in, cấp phát, sử dụng biểu mẫu và có sổ sách để theo dõi.

Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 83/2017/NĐ-CP) và Dấu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC08) do Bộ Công an phát hành.

Danh sách tải về

 • Tải về Mẫu số PC01

  Mẫu biểu trưng hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ

 • Tải về Mẫu số PC02

  Văn bản đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ bằng đường sắt

 • Tải về Mẫu số PC03

  Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy

 • Tải về Mẫu số PC04

  Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy

 • Tải về Mẫu số PC05

  Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ

 • Tải về Mẫu số PC06

  Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

 • Tải về Mẫu số PC07

  Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

 • Tải về Mẫu số PC08

  Mẫu dấu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

 • Tải về Mẫu số PC09

  Văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

 • Tải về Mẫu số PC10

  Biên bản kiểm tra

 • Tải về Mẫu số PC11

  Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

 • Tải về Mẫu số PC12

  Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

 • Tải về Mẫu số PC13

  Quyết định tạm đình chỉ hoạt động

 • Tải về Mẫu số PC14

  Quyết định đình chỉ hoạt động

 • Tải về Mẫu số PC15

  Văn bản đề nghị phục hồi hoạt động

 • Tải về Mẫu số PC16

  Quyết định phục hồi hoạt động

 • Tải về Mẫu số PC17

  Phương án chữa cháy của cơ sở

 • Tải về Mẫu số PC18

  Phương án chữa cháy của cơ quan Công an

 • Tải về Mẫu số PC19

  Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

 • Tải về Mẫu số PC20

  Lệnh huy động/điều động lực lượng, phương tiện và tài sản tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy

 • Tải về Mẫu số PC21

  Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện

 • Tải về Mẫu số PC22

  Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện

 • Tải về Mẫu số PC23

  Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện

 • Tải về Mẫu số PC24

  Văn bản đề nghị cấp đổi/cấp lại chứng nhận huấn luyện

 • Tải về Mẫu số PC25

  Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

 • Tải về Mẫu số PC26

  Văn bản đề nghị kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

 • Tải về Mẫu số PC27

  Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

 • Tải về Mẫu số PC28

  Biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định

 • Tải về Mẫu số PC29

  Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

 • Tải về Mẫu số PC30

  Văn bản đề nghị cấp/cấp đổi/cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

 • Tải về Mẫu số PC31

  Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy

 • Tải về Mẫu số PC32

  Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

 • Tải về Mẫu số PC33

  Văn bản đề nghị cấp/cấp đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

 • Tải về Mẫu số PC34

  Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

 • Tải về Mẫu số PC35

  Quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *