Tổng hợp 23 biểu mẫu về đăng ký hộ kinh doanh áp dụng từ ngày 01/7/2023

Theo đó, các biểu mẫu quy định tại các Phụ lục từ III-1 đến III-7 và từ VI-1 đến VI-16 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT thay thế các mẫu biểu quy định tại các Phụ lục từ III-1 đến III-6 và từ VI-1 đến VI-14 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

Cụ thể, có tất cả 23 biểu mẫu về đăng ký hộ kinh doanh áp dụng từ ngày 01/7/2023 như sau:

Tải toàn bộ biểu mẫu mới nhất tại đây:

Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hộ kinh doanh trong hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh

Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp hộ kinh doanh

Thông báo về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (dùng trong trường hợp cấp lại do mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác)

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Thông báo về việc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không có hiệu lực

Bổ sung quy định về quy trình tạo mã số hộ kinh doanh

Cụ thể tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT quy định về quy trình tạo mã số hộ kinh doanh được bổ sung tại Điều 5b.

Theo đó, việc tạo mã số hộ kinh doanh được thực hiện theo quy trình sau:

– Khi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh truyền thông tin đăng ký thành lập hộ kinh doanh sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế;

– Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế nhận thông tin đăng ký thành lập hộ kinh doanh từ hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh truyền sang và tự động kiểm tra sự phù hợp của thông tin theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế.

Trường hợp thông tin phù hợp theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế, Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động tạo mã số hộ kinh doanh và thực hiện phân cấp cơ quan thuế quản lý đối với hộ kinh doanh; đồng thời truyền các thông tin này sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Trường hợp thông tin không phù hợp theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế, Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động phản hồi về việc thông tin không phù hợp và truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh;

– Trên cơ sở thông tin do Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế cung cấp, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho người thành lập hộ kinh doanh;

Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải ra Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

Danh sách tải về

  • Tải về Biểu mẫu về đăng ký hộ kinh doanh (Mới nhất)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *