Tải về toàn bộ Phụ lục Nghị định 50 sửa đổi Nghị định 136 về phòng cháy chữa cháy

Phụ lục Nghị định 50 sửa đổi Nghị định 136 về phòng cháy chữa cháy bao gồm:

– Phụ lục I: Danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy.

– Phụ lục II: Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

– Phụ lục III: Danh mục cơ sở do cơ quan Công an quản lý.

– Phụ lục IV: Danh mục cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

– Phụ lục V: Danh mục dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

– Phụ lục Va: Danh mục dự án, công trình, thuộc thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

– Phụ lục Vb: Danh mục dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới thuộc thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

– Phụ lục VI: Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

– Phụ lục VII: Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy thuộc diện kiểm định.

– Phụ lục IX: Biểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Mẫu biểu trưng hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ

Văn bản đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ bằng đường sắt

Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy

Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy

Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ

Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu dấu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Biên bản kiểm tra

Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Quyết định tạm đình chỉ hoạt động

Quyết định đình chỉ hoạt động

Văn bản đề nghị phục hồi hoạt động

Quyết định phục hồi hoạt động

Phương án chữa cháy cơ sở

Phương án chữa cháy của cơ quan Công an

Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở

Lệnh huy động lực lượng, phương tiện và tài sản tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy

Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện

Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện

Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện

Văn bản đề nghị cấp lại Chứng nhận huấn luyện

Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Văn bản đề nghị kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định

Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Văn bản đề nghị cấp/cấp đổi/cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy

Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

Văn bản đề nghị cấp/cấp đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ

Danh sách cá nhân có văn bằng, chứng chỉ bảo đảm điều kiện cho cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Danh mục phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an

Danh sách tải về

  • Tải về Phụ lục I Nghị định 50
  • Tải về Phụ lục II Nghị định 50
  • Tải về Phụ lục III Nghị định 50
  • Tải về Phụ lục IV Nghị định 50
  • Tải về Phụ lục V Nghị định 50
  • Tải về Phụ lục Va Nghị định 50
  • Tải về Phụ lục Vb Nghị định 50
  • Tải về Phụ lục VI Nghị định 50
  • Tải về Phụ lục VII Nghị định 50
  • Tải về Phụ lục IX Nghị định 50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *