Tải về mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên các cấp mới nhất năm 2024

* Đối với giáo viên mầm non 

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên Mầm non được ghi nhận tại Biểu mẫu 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Công văn 5569/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2018 hướng dẫn thực hiện Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT như sau:

* Đối với giáo viên tiểu học, THCS, THPT

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên tiểu học, THCS, THPT được ghi nhận tại Biểu mẫu 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2018 hướng dẫn thực hiện Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT như sau:

Quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên được quy định tại Điều 10 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT như sau:

– Quy trình đánh giá

+ Giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

+ Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đối với giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

+ Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá giáo viên trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của giáo viên thông qua minh chứng xác thực, phù hợp.

– Xếp loại kết quả đánh giá

+ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT đạt mức tốt;

+ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT đạt mức khá trở lên;

+ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;

+ Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có hướng dẫn về đánh giá theo chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tại Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2018 như sau:

– Trong trường hợp đặc biệt (ví dụ: cơ quan quản lý các cấp chọn, cử người tham gia các khóa đào tạo…), được sự đồng ý của cơ quan quản lý cấp trên, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông rút ngắn chu kỳ đánh giá và thực hiện đánh giá giáo viên một năm một lần vào cuối năm học theo đầy đủ quy trình theo quy định nêu trên.

– Việc tập hợp minh chứng (các tài liệu, tư liệu, sự vật, hiện tượng để xác thực một cách khách quan mức độ đạt được trong thực hiện dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT) để phục vụ việc đánh giá cần chủ động thực hiện từ đầu năm học. Quá trình tập hợp minh chứng giáo viên cần tham khảo ví dụ minh chứng tại Phụ lục I kèm theo Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2018.

– Việc thực hiện quy trình đánh giá theo Điều 10 của Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tham khảo biểu mẫu tại Phụ lục II kèm theo Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2018

Danh sách tải về

  • Tải về Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên Mầm non​
  • Tải về Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên tiểu học, THCS, THPT​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *