Nghị định 145 năm 2020 hướng dẫn những nội dung gì của Bộ luật Lao động 2019?

Nghị định 145 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về điều kiện lao động và quan hệ lao động theo các điều, khoản sau đây của Bộ luật Lao động 2019:

– Quản lý lao động theo khoản 3 Điều 12.

– Hợp đồng lao động theo khoản 4 Điều 21; điểm d khoản 1 Điều 35, điểm d khoản 2 Điều 36; khoản 4 Điều 46; khoản 4 Điều 47; khoản 3 Điều 51.

– Cho thuê lại lao động theo khoản 2 Điều 54.

– Tổ chức đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo khoản 4 Điều 63.

– Tiền lương theo khoản 3 Điều 92; khoản 3 Điều 96; khoản 4 Điều 98.

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo khoản 5 Điều 107, khoản 7 Điều 113, Điều 116.

– Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất theo khoản 5 Điều 118; khoản 6 Điều 122; khoản 2 Điều 130; Điều 131.

– Lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới theo khoản 6 Điều 135.

– Lao động là người giúp việc gia đình theo khoản 2 Điều 161.

– Giải quyết tranh chấp lao động theo khoản 2 Điều 184; khoản 6 Điều 185; khoản 2 Điều 209; khoản 2 Điều 210.

Tải về biểu mẫu của Nghị định 145 năm 2020 hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019

* Phụ lục I:

– Mẫu số 01/PLI: Báo cáo tình hình sử dụng lao động (do người sử dụng lao động lập)

– Mẫu số 02/PLI: Báo cáo tình hình sử dụng lao động (do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lập)

* Phụ lục III:

– Mẫu số 01/PLIII: Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động

– Mẫu số 02/PLIII: Văn bản rút tiền ký quỹ

– Mẫu số 03/PLIII: Quyết định trích tiền ký quỹ kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động

– Mẫu số 04/PLIII: Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

– Mẫu số 05/PLIII: Đơn đề nghị cấp (gia hạn, cấp lại) giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

– Mẫu số 06/PLIII: Đơn đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

– Mẫu số 07/PLIII: Lý lịch tự thuật

– Mẫu số 08/PLIII: Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

– Mẫu số 09/PLIII: Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

– Mẫu số 10/PLIII: Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

– Mẫu số 11/PLIII: Báo cáo tình hình nhận tiền ký quỹ kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động

– Mẫu số 12/PLIII: Danh mục mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

* Phụ lục IV:

– Mẫu số 01/PLIV: Văn bản thỏa thuận làm thêm giờ

– Mẫu số 02/PLIV: Công văn thông báo làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ

* Phụ lục V:

– Mẫu số 01/PLV: Hợp đồng lao động giúp việc gia đình

– Mẫu số 02/PLV: Thông báo về việc sử dụng lao động là người giúp việc gia đình

– Mẫu số 03/PLV: Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động giúp việc gia đình

Đối tượng áp dụng của Nghị định 145 năm 2020 hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019

– Người lao động, người học nghề, tập nghề theo khoản 1 Điều 2 của Bộ luật Lao động 2019.

– Người sử dụng lao động theo khoản 2 Điều 2 của Bộ luật Lao động 2019.

– Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu số 01/PLI
  • Tải về Mẫu số 02/PLI
  • Tải về Phụ lục III
  • Tải về Mẫu số 01/PLIV
  • Tải về Mẫu số 02/PLIV
  • Tải về Mẫu số 01/PLV
  • Tải về Mẫu số 02/PLV
  • Tải về Mẫu số 03/PLV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *