Nội dung hợp đồng đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải thỏa thuận các nội dung sau:

– Quyền, nghĩa vụ của mỗi bên trong việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và phù hợp với nội dung của hợp đồng cung ứng lao động;

– Ghi rõ thỏa thuận về tiền dịch vụ và chi phí khác của người lao động (nếu có).

(Điều 21 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020)

Mẫu hợp đồng đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ là Mẫu số 03 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH.

Danh sách tải về

  • Tải về Hợp đồng đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *