Thông tin cần biết

1. Mẫu lời chứng của công chứng viên áp dụng chung đối với hợp đồng giao dịch (Mẫu TP-CC-21)

2. Mẫu lời chứng đối với hợp đồng ủy quyền trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng để ký hợp đồng (Mẫu TP-CC-22);

3. Mẫu lời chứng đối với di chúc và và Văn bản sửa đổi/bổ sung di chúc (Mẫu TP-CC-23);

4. Mẫu lời chứng đối với văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản (Mẫu TP-CC-24);

5. Mẫu lời chứng đối với văn bản từ chối nhận di sản (Mẫu TP-CC-25);

6. Mẫu lời chứng đối với bản dịch (Mẫu TP-CC-26).

Theo đó:

– Lời chứng của công chứng viên đối với hợp đồng, giao dịch phải ghi rõ thời điểm, địa điểm công chứng, họ, tên công chứng viên, tên tổ chức hành nghề công chứng; chứng nhận người tham gia hợp đồng, giao dịch hoàn toàn tự nguyện, có năng lực hành vi dân sự, mục đích, nội dung của hợp đồng, giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ trong hợp đồng, giao dịch đúng là chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của người tham gia hợp đồng, giao dịch; trách nhiệm của công chứng viên đối với lời chứng; có chữ ký của công chứng viên và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

– Công chứng viên không được đưa vào lời chứng những nội dung nhằm trốn tránh, giảm bớt trách nhiệm của mình hoặc nội dung vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Danh sách tải về

  • Tải về File word 06 mẫu lời chứng của công chứng viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *