Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mới nhất theo Thông tư 06/2024

Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mới nhất được quy định tại Phụ lục 3A ban hành kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT:

Quy định về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu

** Đối tượng được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu bao gồm:

(1) Hàng hóa có xuất xứ Việt Nam;

(2) Sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

(3) Nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với hồ sơ mời thầu;

(4) Nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu trong nước mà nhà thầu trong nước đảm nhận từ 25% trở lên giá trị công việc của gói thầu;

(5) Nhà thầu trong nước tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh với nhà thầu trong nước khác khi tham dự đấu thầu quốc tế;

(6) Nhà thầu là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

(7) Nhà thầu là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật;

(8) Nhà thầu có sử dụng số lượng lao động nữ từ 25% trở lên; số lượng lao động là thương binh, người khuyết tật từ 25% trở lên; số lượng lao động là người dân tộc thiểu số từ 25% trở lên.

** Các ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu bao gồm:

(i) Xếp hạng cao hơn cho nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi và nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được đánh giá ngang nhau;

(ii) Cộng thêm điểm vào điểm đánh giá của nhà thầu thuộc đối tượng được ưu đãi đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá cố định, dựa trên kỹ thuật, kết hợp giữa kỹ thuật và giá để so sánh, xếp hạng;

(iii) Cộng thêm số tiền vào giá dự thầu hoặc vào giá đánh giá của nhà thầu không thuộc đối tượng được ưu đãi đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc phương pháp giá đánh giá để so sánh, xếp hạng;

(iv) Được ưu tiên trong đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và các tiêu chí khác trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu;

(v) Gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng được dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ tham dự thầu. Trường hợp đã tổ chức đấu thầu, nếu không có doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ đáp ứng được yêu cầu thì được phép tổ chức đấu thầu lại và cho phép các doanh nghiệp khác được tham dự thầu.

** Việc áp dụng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu được quy định như sau:

– Đối tượng quy định tại (1), (2), (3) và (7) được hưởng ưu đãi theo quy định tại (ii) hoặc (iii) khi tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa, hỗn hợp;

– Đối tượng quy định tại (4) và (5) được hưởng ưu đãi theo quy định tại (ii) hoặc (iii) khi tham dự gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp tổ chức đấu thầu quốc tế;

– Đối tượng quy định tại (8) được hưởng ưu đãi theo quy định tại (i) khi tham dự gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp tổ chức đấu thầu trong nước;

– Đối tượng quy định tại (6) được hưởng ưu đãi theo quy định tại (i) và (v) khi tham dự gói thầu xây lắp tổ chức đấu thầu trong nước;

– Ngoài ưu đãi theo quy định tại (ii) và (iii), nhà thầu quy định tại (3) và (7) còn được hưởng ưu đãi theo quy định tại (iv) khi tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp tổ chức đấu thầu trong nước;

– Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tổ chức đấu thầu trong nước mà có ít nhất 03 hãng sản xuất cho 01 mặt hàng xuất xứ trong nước đáp ứng về kỹ thuật, chất lượng, giá thì chủ đầu tư quyết định việc yêu cầu nhà thầu chào hàng hoá xuất xứ trong nước đối với mặt hàng này.

(Điều 10 Luật Đấu thầu 2023)

Danh sách tải về

  • Tải về Phụ lục 3A​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *