Thông tin cần biết

Ví dụ, khi thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú, thường trú, tách hộ… thì công dân cần điền tờ khai mẫu CT01 dưới đây:

Khi khai mẫu này, lưu ý:

(1) Cơ quan đăng ký cư trú.

(2) Ghi rõ ràng, cụ thể nội dung đề nghị. Ví dụ: đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; tách hộ; xác nhận thông tin về cư trú…

(3) Áp dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 20; khoản 1 Điều 25 Luật Cư trú

(4) Áp dụng đối với trường hợp người chưa thành niên, người hạn chế hành vi dân sự, người không đủ năng lực hành vi dân sự có thay đổi thông tin về cư trú

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu CT01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *