Mẫu thông báo tình hình biến động lao động năm 2023

Mẫu thông báo tình hình biến động lao động năm 2023 là mẫu 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

Quy định về thông báo tình hình biến động lao động

Thông báo tình hình biến động lao động được quy định tại Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

– Các đơn vị thành lập sau ngày 01 tháng 10 năm 2015 thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về số lao động làm việc tại đơn vị theo Mẫu số 28 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

– Trước ngày 03 hằng tháng, người sử dụng lao động phải thông báo theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).

– Trường hợp, người sử dụng lao động giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu thông báo tình hình biến động lao động năm 2023
  • Tải về Mẫu thông báo ban đầu về số lao động đang làm việc tại đơn vị
  • Tải về Mẫu thông báo tình hình biến động lao động năm 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *