Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức hợp nhất

Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức hợp nhất được ban hành kèm theo Công văn 5904/BNV-CCVC năm 2022 triển khai cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức tại bộ ngành địa phương và đồng bộ về cơ sở dữ liệu quốc gia.

Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

Bản “Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức” theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định 02/2008/QĐ-BNV.

Ngoài ra, còn có mẫu lý lịch 2C/TCTW-98. Đây là phiếu thông tin đầu vào, sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức được sử dụng song song cùng mẫu 2C-BNV/2008. Sơ yếu lý lịch mẫu 2C/TCTW-98 thường dùng khi cán bộ, công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm lãnh đạo…

Bản “Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức” là tài liệu quan trọng phản ánh tóm tắt về bản thân công chức, các mối quan hệ gia đình và xã hội của công chức. Sơ yếu lý lịch do công chức tự kê khai hoặc do người có trách nhiệm ghi từ “Quyển lý lịch cán bộ, công chức” và các tài liệu bổ sung khác của công chức được cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức xác minh, chứng nhận.

Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức

Sơ yếu lý lịch viên chức là mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV.

Sơ yếu lý lịch là tài liệu quan trọng phản ánh tóm tắt thông tin về bản thân, mối quan hệ gia đình và xã hội của viên chức. Sơ yếu lý lịch do viên chức tự kê khai hoặc do người có trách nhiệm ghi từ quyển “Lý lịch viên chức” và các tài liệu bổ sung khác của viên chức. Sơ yếu lý lịch viên chức được đơn vị sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh và xác nhận.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ công chức viên chức hợp nhất
  • Tải về Mẫu 2C-BNV/2008
  • Tải về Mẫu lý lịch 2C/TCTW-98
  • Tải về Mẫu HS02-VC/BNV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *