Yêu cầu đối với hoạt động sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc

Yêu cầu đối với hoạt động sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc theo Điều 5 Thông tư 19/2016/TT-BYT như sau:

– Việc bố trí lực lượng sơ cứu, cấp cứu, trang bị phương tiện, thiết bị, vật tư, sơ cứu, cấp cứu phải căn cứ vào các yếu tố sau:

+ Loại hình sản xuất, bản chất của yếu tố nguy hiểm, có hại;

+ Số lượng người lao động, số lượng ca làm việc; bố trí ca làm việc;

+ Nguy cơ gây tai nạn có thể xảy ra tại nơi làm việc;

+ Khoảng cách từ nơi làm việc đến cơ sở y tế gần nhất;

+ Tỷ lệ tai nạn lao động (nếu có).

– Đối với vị trí làm việc có sử dụng hóa chất độc hoặc chất gây ăn mòn phải trang bị vòi tắm khẩn cấp và phương tiện rửa mắt tại vị trí dễ tiếp cận trong khu vực làm việc và được bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất hoặc quy định của pháp luật (nếu có).

– Đối với nơi làm việc có sử dụng hóa chất đã được phân loại là hóa chất nguy hiểm theo quy định của pháp luật về hóa chất thì phải có phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt, ghi rõ hướng dẫn về sơ cứu, cấp cứu đối với loại hóa chất đó, đặt gần vị trí của túi sơ cứu, cấp cứu để dễ tiếp cận. Nếu hóa chất sử dụng có chất giải độc thì phải có sẵn chất giải độc và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt trong túi sơ cứu, cấp cứu.

– Có lực lượng sơ cứu, cấp cứu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 7 Thông tư 19/2016/TT-BYT.

– Công bố công khai các thông tin về vị trí, số lượng của túi sơ cứu, trang thiết bị, các phương tiện cấp cứu, phòng hoặc khu vực sơ cứu, cấp cứu và danh sách thành viên lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại các khu vực làm việc của cơ sở lao động để cho người lao động biết và sử dụng khi cần thiết.

– Trang thiết bị, phương tiện sơ cứu, cấp cứu (bao gồm cả túi sơ cứu) và số lượng người làm công tác sơ cứu, cấp cứu phải được định kỳ kiểm tra, rà soát để bảo đảm luôn trong tình trạng sử dụng tốt và phù hợp với các yêu cầu quy định tại Thông tư 19/2016/TT-BYT.

Mẫu sổ theo dõi huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc mới nhất

Mẫu sổ theo dõi huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc theo mẫu tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BYT như sau:

Ai phải ký vào sổ theo dõi huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc?

Theo khoản 3 Điều 9 Thông tư 19/2016/TT-BYT thì người được huấn luyện phải ký vào Sổ theo dõi huấn luyện sơ cứu, cấp cứu theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BYT sau khi được huấn luyện. 

Trường hợp người lao động đã có Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thì không phải ký vào Sổ theo dõi huấn luyện sơ cứu, cấp cứu nhưng phải lưu bản sao Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Theo đó, người được huấn luyện sơ cứu, cấp cứu theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 19/2016/TT-BYT bao gồm:

– Người lao động, trừ trường hợp đã có Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động;

– Người được phân công tham gia lực lượng sơ cứu, cấp cứu.

Yêu cầu đối với khu vực sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc

Yêu cầu đối với khu vực sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc theo Điều 8 Thông tư 19/2016/TT-BYT như sau:

– Trường hợp trên 300 người cùng lao động tập trung trên một mặt bằng phải bố trí khu vực sơ cứu, cấp cứu.

– Khu vực sơ cứu, cấp cứu phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu như sau:

+ Phải đủ rộng để đặt cáng cứu thương và có chỗ cho người bị tai nạn lao động nằm và được thông khí, chiếu sáng và có biển hiệu (chữ thập);

+ Bố trí gần nhà vệ sinh, dễ tiếp cận với khu vực lao động, sản xuất và dễ dàng trong công tác sơ cứu, cấp cứu hoặc vận chuyển người lao động khi bị tai nạn lao động;

+ Danh mục trang thiết bị của khu vực sơ cứu, cấp cứu thực hiện theo quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BYT.

Danh sách tải về

  • Tải về Phụ lục 7
  • Tải về Phụ lục 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *