Mẫu sổ chi tiết thanh toán các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp siêu nhỏ

Mẫu sổ chi tiết thanh toán các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp siêu nhỏ (áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế) là Mẫu số S05- DNSN ban hành kèm theo Thông tư 132/2018/TT-BTC.

(Điều 11 Thông tư 132/2018/TT-BTC)

Cách ghi sổ chi tiết thanh toán các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp siêu nhỏ

* Mục đích: Sổ này dùng để theo dõi tình hình thanh toán các khoản thuế, phí, lệ phí của doanh nghiệp với NSNN, các khoản phải nộp theo lương cho cơ quan quản lý quỹ như BHXH, BHYT, BHTN,… hoặc các khoản tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập của người lao động. Sổ này phải được mở chi tiết theo từng đối tượng phải trả, từng khoản phải trả, từng thời hạn và từng lần thanh toán.

* Cách ghi sổ chi tiết thanh toán các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp siêu nhỏ:

– Cột A: Ghi ngày, tháng năm kế toán ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.

– Cột D: Ghi nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

– Cột 1: Ghi tổng số phải trả theo từng hóa đơn, chứng từ.

– Cột 2: Ghi tổng số đã trả cho từng đối tượng

– Cột 3: Ghi số còn phải trả cho từng đối tượng tại thời điểm cuối kỳ.

Quy định về hệ thống sổ kế toán theo Luật Kế toán

– Đơn vị kế toán phải căn cứ vào hệ thống sổ kế toán do Bộ Tài chính quy định để chọn một hệ thống sổ kế toán áp dụng ở đơn vị.

– Mỗi đơn vị kế toán chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm.

– Đơn vị kế toán được cụ thể hoá các sổ kế toán đã chọn để phục vụ yêu cầu kế toán của đơn vị.

(Điều 25 Luật Kế toán 2015)

Mục đích sổ kế toán theo Luật Kế toán

– Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.

– Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.

– Sổ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Ngày, tháng, năm ghi sổ;

+ Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

+ Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

+ Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán;

+ Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.

– Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

(Điều 24 Luật Kế toán 2015)

03 phương pháp sửa chữa sổ kế toán

Khi phát hiện sổ kế toán có sai sót thì không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau đây:

– Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

– Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

– Ghi điều chỉnh bằng cách lập “chứng từ điều chỉnh” và ghi thêm số chênh lệch cho đúng.

(Khoản 1 Điều 27 Luật Kế toán 2015)

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu sổ chi tiết thanh toán các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp siêu nhỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *