Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm 2023

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm 2023 được quy định tại Nghị định 118/2021/NĐ-CP, bao gồm:

– Mẫu MQĐ01: Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

– Mẫu MQĐ02: Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sử dụng cho cả trường hợp một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức thực hiện một hoặc nhiều hành vi vi phạm hành chính)

Nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải bao gồm các nội dung chính sau đây:

– Địa danh, ngày, tháng, năm ra quyết định;

– Căn cứ pháp lý để ban hành quyết định;

– Biên bản vi phạm hành chính, kết quả xác minh, văn bản giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm hoặc biên bản họp giải trình và tài liệu khác (nếu có);

– Họ, tên, chức vụ của người ra quyết định;

– Họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ và họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của tổ chức vi phạm;

– Hành vi vi phạm hành chính; tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng;

– Điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng;

– Hình thức xử phạt chính; hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có);

– Quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

– Hiệu lực của quyết định, thời hạn và nơi thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nơi nộp tiền phạt;

– Họ tên, chữ ký của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

– Trách nhiệm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và việc cưỡng chế trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành.

(Khoản 1 Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, sửa đổi 2020)

Thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

– Thời hạn thi hành quyết định là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt; trường hợp quyết định xử phạt có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

– Trường hợp ban hành một quyết định xử phạt vi phạm hành chính chung đối với nhiều cá nhân, tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hoặc nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính khác nhau trong cùng một vụ vi phạm thì nội dung hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt đối với từng cá nhân, tổ chức phải xác định cụ thể, rõ ràng.

(Khoản 2, 3 Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012)

Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

– Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ra quyết định, quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa, trừ trường hợp quyết định xử phạt có áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả thì vẫn phải tịch thu tang vật, phương tiện, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

– Trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu nói trên được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn.

(Điều 74 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, sửa đổi 2020)

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu MQĐ01: Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản
  • Tải về Mẫu MQĐ02: Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *