Mẫu quyết định tăng lương là gì?

Mẫu quyết định tăng lương là mẫu văn bản được dùng trong trường hợp các công ty, doanh nghiệp quyết định tăng mức lương cho người lao động, nhân viên đang làm việc tại tổ chức.

Tuy nhiên, hiện tại pháp luật cũng chưa có quy định cụ thể về biển mẫu văn bản này. Biểu mẫu văn bản có thể do các công ty, doanh nghiệp hay các đơn vị tự soạn thảo.

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất năm 2023 và cách ghi

Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất theo mẫu dưới đây:

* Hướng dẫn cách ghi mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất

[1] Điền tên công ty ra quyết định tăng lương cho nhân viên.

[2] Điền tên của nhân viên được tăng lương theo Quyết định này.

[3] Tùy vào cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, phòng, ban trong công ty mà người có quyền đề nghị tăng lương trong các công ty cũng khác nhau. Ví dụ: Trường phòng nhân sự.

[4] Giám đốc hoặc người đảm nhiệm chức vụ khác của công ty có thẩm quyền ra quyết định tăng lương trong trường hợp này. Ví dụ: Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc,…

[5] Điền tên công ty ra quyết định tăng lương cho nhân viên.

[6] Điền tên nhân viên được tăng lương theo Quyết định này.

[7] Điền tên phòng, ban, bộ phận của công ty mà nhân viên được tăng lương đang làm việc.

[8] Là Hợp đồng lao động được ký kết giữa công ty và nhân viên được tăng lương.

[9] Tùy vào cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, phòng, ban trong công ty mà người có trách nhiệm thi hành Quyết định này của các công ty cũng khác nhau. Ví dụ: Phòng Nhân sự, Phòng Hành chính – Kế toán,…

[10] Điền tên của nhân viên được tăng lương.

[11] Giám đốc hoặc người đảm nhiệm chức vụ khác của công ty có thẩm quyền ra quyết định tăng lương trong trường hợp này. Ví dụ: Phó Giám đốc, Tổng Giám đốc,…

Ngoài ra, Quý khách hàng có thể tham khảo thêm một số mẫu quyết định tăng lương cho người lao động như sau:

Khi nào người lao động được tăng lương?

Cụ thể tại Điều 103 Bộ luật Lao động 2019, chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động.

Theo đó, thời điểm người lao động được tăng lương tùy thuộc vào sự thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động dựa theo thang lương, bảng lương được công bố công khai tại nơi làm việc.

Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

Việc xây dựng thang lương, bảng lương phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

(Theo khoản 1 và khoản 3 Điều 93 Bộ luật Lao động 2019)

Mức lương tối thiểu của người lao động

Theo Điều 91 Bộ luật Lao động 2019, mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội.

Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất
  • Tải về Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất (Mẫu 1)
  • Tải về Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất (Mẫu 2)
  • Tải về Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất (Mẫu 3)
  • Tải về Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất (Mẫu 4)
  • Tải về Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất (Mẫu 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *