Mẫu Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc mới nhất

Hiện hành, mẫu Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc (Mẫu 04) được ban hành kèm theo Hướng dẫn 41/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 về Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Mẫu Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc gồm 4 chương với 17 điều, gồm 03 nội dung chính:

– Nội dung người sử dụng lao động công khai, người lao động tham gia ý kiến, quyết định, kiểm tra, giám sát;

– Tổ chức Hội nghị người lao động;

– Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

Nội dung Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc

Công đoàn đề xuất với người sử dụng lao động bổ sung thêm vào Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc những nội dung sau:

1. Nội dung, hình thức NSDLĐ phải công khai

Ngoài quy định tại Điều 43 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, công đoàn đề nghị NSDLĐ công khai thêm các quy định mới của NSDLĐ liên quan đến quyền lợi của NLĐ; kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán liên quan đến quyền lợi của NLĐ (trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước)…

2. Nội dung, hình thức NLĐ được tham gia ý kiến

Ngoài quy định tại Điều 44 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, công đoàn đề nghị NSDLĐ bổ sung thêm nội dung NLĐ được tham gia ý kiến như: Nội dung đối thoại định kỳ; cách thức tiến hành và kết quả thương lượng tập thể; nội dung, hình thức công khai…

3. Nội dung, hình thức NLĐ được quyết định

Ngoài quy định tại Điều 45 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, công đoàn đề xuất với NSDLĐ bổ sung thêm quyền được quyết định của NLĐ như: Quyền tham gia các câu lạc bộ, chương trình tình nguyện; mức đóng các loại quỹ xã hội, quỹ từ thiện tại doanh nghiệp; tham quan, nghỉ mát hàng năm; quyền được học tập, nâng cao trình độ, tay nghề;… phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

4. Nội dung, hình thức NLĐ được kiểm tra, giám sát

Ngoài quy định tại Điều 46 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, công đoàn đề nghị NSDLĐ bổ sung thêm nội dung NLĐ được kiểm tra, giám sát như: Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ, nhất là các chính sách hỗ trợ NLĐ của Nhà nước thông qua NSDLĐ, trợ cấp thôi việc, mất việc làm; thực hiện kết quả đối thoại, thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) mà NSDLĐ tham gia; kết quả thực hiện nghị quyết của hội nghị NLĐ, kết luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán liên quan đến quyền lợi của NLĐ (nếu pháp luật không cấm)…

5. Đối thoại tại nơi làm việc

Ngoài quy định tại Điều 37, 38 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, công đoàn đề nghị với NSDLĐ bổ sung thêm một số nội dung sau: Trình tự đối thoại, các hình thức đối thoại khác theo khoản 3, Điều 63, Bộ luật Lao động.

6. Hội nghị người lao động

Trong Quy chế cần nêu rõ một số nội dung ngoài quy định trong Nghị định 145/2020/NĐ-CP gồm: Trình tự, thời điểm tổ chức hội nghị (theo quy định tại phần III của Hướng dẫn này và Quy chế mẫu đính kèm); hình thức tổ chức hội nghị (trực tiếp, trực tuyến); quy mô tổ chức hội nghị (toàn thể, đại biểu).

7. Các hình thức dân chủ khác

Ngoài tham gia xây dựng nội dung thực hiện Quy chế quy định tại mục 1, 2, 3, 4, 5, 6 nêu trên, công đoàn đề xuất với NSDLĐ quy định thêm các hình thức dân chủ khác vào Quy chế như: Hình thức dân chủ thông qua hộp thư góp ý, thư ngỏ, hiến kế, diễn đàn, tài liệu, ấn phẩm, bản tin, trao đổi trực tiếp với NLĐ…

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *