Mẫu phụ lục hợp đồng năm 2024

1.1. Mẫu phụ lục hợp đồng lao động năm 2024

Hiện nay, pháp luật không quy định mẫu phụ lục hợp đồng lao động. Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu phụ lục hợp đồng lao động sau:

1.2. Mẫu phụ lục hợp đồng dân sự năm 2024

Hiện nay, pháp luật không quy định mẫu phụ lục hợp đồng dân sự. Quý khách hàng có thể tham khảo một số mẫu phụ lục hợp đồng dân sự sau:

Phụ lục hợp đồng là gì?

* Phụ lục hợp đồng lao động:

Phụ lục hợp đồng lao động được quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

– Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

– Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

+ Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

+ Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

* Phụ lục hợp đồng dân sự:

Phụ lục hợp đồng dân sự được quy định tại Điều 103 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

– Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng.

Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

– Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Hợp đồng lao động là gì? Hợp đồng dân sự là gì?

* Hợp đồng lao động:

– Theo khoản 1 Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 thì hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

– Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

+ Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

+ Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

+ Công việc và địa điểm làm việc;

+ Thời hạn của hợp đồng lao động;

+ Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

+ Chế độ nâng bậc, nâng lương;

+ Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

+ Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

+ Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

* Hợp đồng dân sự:

– Theo Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015 thì hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

– Hợp đồng dân sự có thể có các nội dung sau đây:

+ Đối tượng của hợp đồng;

+ Số lượng, chất lượng;

+ Giá, phương thức thanh toán;

+ Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

+ Quyền, nghĩa vụ của các bên;

+ Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

+ Phương thức giải quyết tranh chấp.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu phụ lục hợp đồng năm 2024
  • Tải về Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán năm 2024
  • Tải về Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà năm 2024
  • Tải về Mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ năm 2024
  • Tải về Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá năm 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *