Mẫu phiếu thu, phiếu chi là gì?

– Mẫu phiếu thu là mẫu nhằm xác định số tiền mặt thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền nhập quỹ và ghi sổ quỹ tiền mặt. 

Mọi khoản tiền mặt nhập quỹ đều phải có Phiếu thu.

– Mẫu phiếu chi là mẫu nhằm xác định các khoản tiền mặt thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ tiền mặt.

Mọi khoản tiền mặt xuất quỹ đều phải có phiếu chi.

Mẫu phiếu thu áp dụng cho hộ kinh doanh theo Thông tư 88 (Mẫu số 01 – TT)

Mẫu phiếu thu áp dụng cho hộ kinh doanh thực hiện theo Mẫu số 01 – TT ban hành kèm theo Thông tư 88/2021/TT-BTC.

* Hướng dẫn ghi mẫu phiếu thu áp dụng cho hộ kinh doanh theo Thông tư 88

– Góc trên bên trái của Phiếu thu phải ghi rõ tên và địa chỉ của hộ kinh doanh

– Phiếu thu phải đóng thành quyển (trừ trường hợp công tác kế toán của hộ kinh doanh được thực hiện trên phương tiện điện tử).

Số phiếu thu phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu và ngày, tháng, năm thu tiền.

– Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nộp tiền.          

– Dòng “Lý do nộp” ghi rõ nội dung nộp tiền

– Dòng “Số tiền”: Ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng Việt Nam…

– Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu thu.

Phiếu thu được lập thành 2 liên (đặt giấy than viết 1 lần).

Phiếu thu phải ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu và có đủ chữ ký, họ và tên của người lập biểu, người đại diện hộ kinh doanh và những người có liên quan theo mẫu chứng từ.

Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ vào phần “Đã nhận đủ tiền (viết bằng chữ)” trên Phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.

Liên 1 lưu tại hộ kinh doanh và dùng để ghi sổ quỹ tiền mặt, liên 2 giao cho người nộp tiền.  

Trường hợp người đại diện hộ kinh doanh đồng thời kiêm nhiệm thủ quỹ hoặc người lập biểu thì người đại diện hộ kinh doanh có thể ký đồng thời các chức danh kiêm nhiệm đó.

Mẫu phiếu chi áp dụng cho hộ kinh doanh theo Thông tư 88 (Mẫu số 02 – TT)

Mẫu phiếu chi áp dụng cho hộ kinh doanh thực hiện theo Mẫu số 02 – TT ban hành kèm theo Thông tư 88/2021/TT-BTC.

* Hướng dẫn ghi mẫu phiếu chi áp dụng cho hộ kinh doanh theo Thông tư 88

Góc trên bên trái của chứng từ ghi rõ tên và địa chỉ của hộ kinh doanh.

– Phiếu chi phải đóng thành quyển (trừ trường hợp công tác kế toán của hộ kinh doanh được thực hiện trên phương tiện điện tử).

Số phiếu chi phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán.

Từng Phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu và ngày, tháng, năm chi tiền.

– Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận tiền.          

– Dòng “Lý do chi” ghi rõ nội dung chi tiền.

– Dòng “Số tiền”: Ghi bằng số và bằng chữ số tiền xuất quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng Việt Nam.

– Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu chi.

Phiếu chi được lập thành 2 liên (đặt giấy than viết 1 lần) và chỉ sau khi có chữ ký (ký theo từng liên) của người đại diện hộ kinh doanh, thủ quỹ mới được xuất quỹ.

Sau khi nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký và ghi rõ họ, tên vào Phiếu chi.

Liên 1 lưu tại hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và dùng để ghi sổ quỹ tiền mặt.

Liên 2 giao cho người nhận tiền.

Trường hợp người đại diện hộ kinh doanh đồng thời kiêm nhiệm thủ quỹ hoặc người lập biểu thì người đại diện hộ kinh doanh có thể ký đồng thời các chức danh kiêm nhiệm đó.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu phiếu thu áp dụng cho hộ kinh doanh
  • Tải về Mẫu phiếu chi áp dụng cho hộ kinh doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *