Nguyên tắc đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Nguyên tắc đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo Điều 2 Nghị định 06/2023/NĐ-CP như sau:

– Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức là hoạt động đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền.

– Nguyên tắc thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức như sau:

+ Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

+ Bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

+ Kết quả kiểm định được sử dụng thống nhất trong phạm vi toàn quốc.

+ Không hạn chế số lần được đăng ký dự kiểm định đối với mỗi thí sinh.

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Mẫu phiếu đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Mẫu phiếu đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 06/2023/NĐ-CP như sau:

Điều kiện đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Điều kiện đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo Điều 3 Nghị định 06/2023/NĐ-CP như sau:

– Điều kiện đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức:

+ Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

+ Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

+ Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

– Những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức không được đăng ký dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức:

+ Không cư trú tại Việt Nam;

+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Hình thức, nội dung và thời gian kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Hình thức, nội dung và thời gian kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo Điều 5 Nghị định 06/2023/NĐ-CP như sau:

– Hình thức kiểm định: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

– Nội dung kiểm định: Đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn; hiểu biết chung, cơ bản của thí sinh về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan nhà nước; quản lý hành chính nhà nước; quyền, nghĩa vụ của công chức, đạo đức công vụ; kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử.

– Thời gian, số lượng câu hỏi kiểm định:

+ Kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ đại học trở lên: 120 phút, số lượng câu hỏi 100 câu.

+ Kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ trung cấp, cao đẳng: 100 phút, số lượng câu hỏi 80 câu.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu phiếu đăng ký dự kiểm định

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *