Mẫu phiếu chi doanh nghiệp theo Thông tư 200 và cách ghi

– Mẫu phiếu chi doanh nghiệp là Mẫu số 02-TT ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

– Mục đích phiếu chi: Nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán.

– Cách ghi phiếu chi:

Góc trên bên trái của chứng từ ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị.

+ Phiếu chi phải đóng thành quyển, trong mỗi Phiếu chi phải ghi số quyển và số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm chi tiền.

+ Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận tiền.          

+ Dòng “Lý do chi” ghi rõ nội dung chi tiền.

+ Dòng “Số tiền”: Ghi bằng số hoặc bằng chữ số tiền xuất quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, hay USD …

+ Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu chi.

Phiếu chi được lập thành 3 liên và chỉ sau khi có đủ chữ ký (Ký theo từng liên) của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký tên và ghi rõ họ, tên vào Phiếu chi.

Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu.

Liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ gốc để vào sổ kế toán.

Liên 3 giao cho người nhận tiền.

Chú ý:

+ Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.   

+ Liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.

Mẫu phiếu chi doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư 133 và cách ghi

– Mẫu phiếu chi doanh nghiệp nhỏ và vừa là Mẫu số 02-TT ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

– Mục đích phiếu chi: Nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán.

– Cách ghi phiếu chi:

Góc trên bên trái của chứng từ ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị.

+ Phiếu chi phải đóng thành quyển, trong mỗi Phiếu chi phải ghi số quyển và số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm chi tiền.

+ Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận tiền.

+ Dòng “Lý do chi” ghi rõ nội dung chi tiền.

+ Dòng “Số tiền”: Ghi bằng số hoặc bằng chữ số tiền xuất quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, hay USD …

+ Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu chi.

Phiếu chi được lập thành 3 liên và chỉ sau khi có đủ chữ ký (Ký theo từng liên) của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký tên và ghi rõ họ, tên vào Phiếu chi.

Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu.

Liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ gốc để vào sổ kế toán.

Liên 3 giao cho người nhận tiền.

Chú ý:

+ Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.

+ Liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.

Mẫu phiếu chi doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 132 và cách ghi

– Mẫu phiếu chi tiền mặt doanh nghiệp siêu nhỏ là Mẫu số 02-TT theo quy định tại Điều 9, Điều 15 Thông tư 132/2018/TT-BTC.

– Mục đích phiếu chi tiền mặt: Nhằm xác định các khoản tiền mặt thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán.

– Cách ghi phiếu chi tiền mặt:

Góc trên bên trái của chứng từ ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị.

+ Phiếu chi phải đóng thành quyển, trong mỗi Phiếu chi phải ghi số quyển và số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm chi tiền.

+ Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận tiền.          

+ Dòng “Lý do chi” ghi rõ nội dung chi tiền.

+ Dòng “Số tiền”: Ghi bằng số hoặc bằng chữ số tiền xuất quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng Việt Nam …

+ Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu chi.

Chỉ sau khi có đủ chữ ký của người lập, người duyệt và những người có liên quan theo quy định trên mẫu chứng từ, thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký tên và ghi rõ họ, tên vào Phiếu chi.

Mẫu phiếu chi đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107

Mẫu phiếu chi đơn vị hành chính sự nghiệp là Mẫu số C41-BB được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu phiếu chi doanh nghiệp theo Thông tư 200
  • Tải về Mẫu phiếu chi doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư 133
  • Tải về Mẫu phiếu chi doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 132
  • Tải về Mẫu phiếu chi đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *