Mẫu Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng mới nhất 2022

Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một thành phần trong hồ sơ xem xét kết nạp vào Đảng theo quy định điểm 1.1. Khoản 1 Phần II Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022;

Cụ thể, mẫu Nghị quyết giới thiệu Đoàn ưu tú vào Đảng theo Mẫu 4-KNĐ được quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022.

Các ghi trong mẫu Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng mới nhất 2022

Các nội dung trong mẫu Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng mới nhất có thể ghi như sau:

– Mục kính gửi: Nơi không có chi uỷ thì có thể kính gửi chi bộ.

– Liệt kê ưu điểm, khuyết điểm của Đoàn viên về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cùng với phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực cùng với quan hệ với quần chúng:

+ Ưu điểm của Đoàn viên: Có thể khai như sau:

(i) Về phẩm chất chính trị: Luôn trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối của Đảng, các chủ trương, chính sách của Nhà nước cũng như của Đảng…

(ii) Về phẩm chất đạo đức và lối sống: Luôn là một người có tinh thần cầu thị, có cuộc sống lành mạnh, trong sạch, luôn đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực…

(iii) Về quan hệ với quần chúng: Luôn sống hoà đồng với mọi người, hay giúp đỡ người già, người neo đơn, em nhỏ, các đối tượng yếu thế trong cuộc sống…

+ Khuyết điểm của Đoàn viên: Nêu cụ thể những điểm yếu, khuyết điểm của Đoàn viên về năng lực làm việc, học tập trong quá trình công tác, làm việc…

Điều kiện để Đoàn viên ưu tú vào Đảng

Theo đó, để được kết nạp vào Đảng, Đoàn viên ưu tú là công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện; thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

(Khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011)

Cụ thể:

* Về tuổi đời

– Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

– Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp uỷ trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

* Về trình độ học vấn

– Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

– Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển đảng mà không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo hướng dẫn của Ban Bí thư.

Cụ thể các trường hợp khác về trình độ học vấn được quy định tại Khoản 1.2 Điều 1 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021, cụ thể như sau:

+ Người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo, nếu không bảo đảm theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII thì phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

+ Trình độ học vấn của người vào Đảng là già làng, trưởng bản, người có uy tín, đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo tối thiểu phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ và được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

(Mục 1 Quy định 24-QĐ/TW năm 2021)

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *