Mẫu nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức năm 2023

Mẫu nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức năm 2023 theo các mẫu 13-KNĐ, mẫu 15-KNĐ Phụ lục 2 ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 như sau:

– Mẫu nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức (của chi bộ) theo mẫu 13-KNĐ:

– Mẫu nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức (của đảng ủy cơ sở) theo mẫu 15-KNĐ:

Hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức

Hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức theo Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 như sau:

* Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới:

Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được trung tâm chính trị cấp huyện hoặc cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương.

* Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị:

Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức.

* Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ:

Đảng viên được phân công giúp đỡ viết bản nhận xét đảng viên dự bị nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị; báo cáo chi bộ.

* Bản nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú:

Chi ủy có đảng viên dự bị tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội mà người đó là thành viên; ý kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ (nơi chưa có chi ủy) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị để báo cáo chi bộ.

Trường hợp đặc biệt không phải lấy ý kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị thực hiện theo quy định của Ban Bí thư.

* Nghị quyết của chi bộ, đảng ủy cơ sở và quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp ủy có thẩm quyền:

– Nội dung và cách tiến hành của chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở, cấp có thẩm quyền xét, quyết định công nhận đảng viên chính thức thực hiện theo Điểm 3.6 và 3.7, Mục 3 Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021.

– Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chi ủy công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất.

* Thủ tục xoá tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách:

– Chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên.

– Đảng ủy cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.

– Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra quyết định xóa tên.

– Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên ra quyết định xóa tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng ủy viên đương nhiệm.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu 13-KNĐ
  • Tải về Mẫu 15-KNĐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *