Khi nào Đảng viên đọc lời tuyên thệ?

Tại Mục 3.8 Hướng dẫn 01-HD/TW 2021 quy định về về việc tổ chức lễ kết nạp đảng viên như sau:

– Lễ kết nạp đảng viên phải được tổ chức trang nghiêm; tiến hành kết nạp từng người một (nếu kết nạp từ hai người trở lên trong cùng một buổi lễ).

– Trang trí lễ kết nạp (nhìn từ dưới lên):

+ Trên cùng là khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”;

+ Cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh (bên trái), ảnh Mác – Lênin (bên phải), tiêu đề: “Lễ kết nạp đảng viên”.

– Chương trình buổi lễ kết nạp

+ Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi ủy đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền.

+ Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ.

+ Đại diện chi ủy nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.

+ Đại diện cấp ủy cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có).

+ Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

Như vậy, đảng viên mới khi thực hiện lễ kết nạp sẽ phải đọc lời tuyên thệ.

04 nội dung tuyên thệ của đảng viên mới

– Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

– Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh;

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

– Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân;

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân;

Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở;

Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng;

Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng;

Thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên;

Sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Quy định vào Đảng vào một số trường hợp đặc biệt

Tại Mục 1 Hướng dẫn 01-HD/TW 2021 quy định về tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt

– Về tuổi đời

Chỉ xem xét kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi khi đủ các điều kiện: Có sức khoẻ và uy tín; đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt; được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

– Về trình độ học vấn

+ Người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo, nếu không bảo đảm theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII thì phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

+ Trình độ học vấn của người vào Đảng là già làng, trưởng bản, người có uy tín, đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo tối thiểu phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ và được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

Danh sách tải về

  • Tải về Lời tuyên thệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *