Mẫu kê khai tài sản thu nhập theo Nghị định 130 mới nhất 2024

Mẫu kê khai tài sản thu nhập theo Nghị định 130 mới nhất 2024 là mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP:

Nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập

– Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên theo quy định.

– Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai trung thực về tài sản, thu nhập, giải trình trung thực về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo trình tự, thủ tục quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập.

(Điều 33 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018)

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập

(i) Cán bộ, công chức.

(ii) Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp.

(iii) Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

(iv) Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

(Điều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 sửa đổi 2020)

Tài sản thu nhập phải kê khai

Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm:

– Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng;

– Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên;

– Tài sản, tài khoản ở nước ngoài;

– Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.

(Điều 35 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018)

Phương thức và thời điểm kê khai tài sản thu nhập

– Kê khai lần đầu được thực hiện đối với trường hợp sau đây:

Người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại (i), (ii)(iii). Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác.

– Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập, trừ trường hợp đã kê khai hằng năm

– Kê khai hằng năm được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:

+ Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12;

+ Người không giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12.

– Kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:

+ Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại (i), (ii) (iii) khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác;

+ Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại (iv). Thời điểm kê khai được thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử.

(Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018)

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu kê khai tài sản thu nhập​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *