Hồ sơ ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Hồ sơ ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Điều 16 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

– Trường hợp ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh lần đầu, hồ sơ gồm:

+ Công văn đề nghị ký hợp đồng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

+ Bản sao giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

+ Bản chụp có đóng dấu của cơ sở đối với quyết định phân hạng bệnh viện của cấp có thẩm quyền (nếu có) hoặc quyết định về tuyến chuyên môn kỹ thuật của cấp có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập;

+ Danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế, danh mục thuốc, hóa chất, vật tư y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bằng văn bản hoặc bản điện tử).

– Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung chức năng, nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội để bổ sung vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản phê duyệt do cơ sở khám bệnh chữa bệnh gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm hoàn thành việc ký kết bổ sung phụ lục hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng mới.

Mẫu hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023

Mẫu hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023 theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

>> Tiện ích tạo hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại đây:

https://thuvienphapluat.vn/hopdong/124/HOP-DONG-KHAM-BENH-CHUA-BENH-BAO-HIEM-Y-TE

Nội dung và điều kiện của hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Theo Điều 17 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định về nội dung và điều kiện của hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau:

– Nội dung hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được lập theo mục 2. Tùy theo điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thống nhất bổ sung nội dung trong hợp đồng nhưng không trái quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

– Điều kiện để ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm:

+ Có đủ điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh;

+ Đảm bảo việc cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Quy định về ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Việc ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Điều 18 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

– Trường hợp ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh lần đầu:

+ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại mục 1 đến cơ quan bảo hiểm xã hội;

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo ngày ghi trên dấu công văn đến), cơ quan bảo hiểm xã hội phải thực hiện xong việc xem xét hồ sơ và ký hợp đồng. Trường hợp không đồng ý ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

– Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế:

+ Thời hạn của hợp đồng từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 của năm, tối đa không quá 36 tháng;

+ Đối với hợp đồng ký lần đầu, thời hạn của hợp đồng được tính kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12 của năm thời hạn hợp đồng hết hiệu lực, tối đa không quá 36 tháng;

+ Trường hợp ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hằng năm, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn thành việc ký hợp đồng năm sau trước ngày 31/12 của năm đó.

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực 10 ngày, nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội thỏa thuận gia hạn và thỏa thuận tiếp tục thực hiện hợp đồng bằng một phụ lục hợp đồng thì phụ lục đó có giá trị pháp lý, trừ khi có thỏa thuận khác.

– Các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 01/01 nhưng ra viện kể từ ngày 01/01 thì thực hiện như sau:

+ Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thì tính vào chi phí khám bệnh, chữa bệnh năm sau;

+ Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không tiếp tục ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thì tính vào chi phí khám bệnh, chữa bệnh năm đó.

– Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế phải quy định rõ phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế phù hợp với điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

– Các bên có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế và không làm gián đoạn việc khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu số 07

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *