Hợp đồng hợp tác là gì?

– Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

– Hợp đồng hợp tác phải được lập thành văn bản.

(Điều 504 Bộ luật Dân sự 2015)

Mẫu hợp đồng hợp tác mới nhất 2024

Hiện nay, pháp luật hiện hành không quy định mẫu hợp đồng hợp tác, chỉ có quy định các nội dung chủ yếu trong hợp đồng hợp tác gồm:

– Mục đích, thời hạn hợp tác;

– Họ, tên, nơi cư trú của cá nhân; tên, trụ sở của pháp nhân;

– Tài sản đóng góp, nếu có;

– Đóng góp bằng sức lao động, nếu có;

– Phương thức phân chia hoa lợi, lợi tức;

– Quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác;

– Quyền, nghĩa vụ của người đại diện, nếu có;

– Điều kiện tham gia và rút khỏi hợp đồng hợp tác của thành viên, nếu có;

– Điều kiện chấm dứt hợp tác.

(Điều 505 Bộ luật Dân sự 2015)

Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu hợp đồng hợp tác sau:

Các trường hợp rút khỏi hợp đồng hợp tác

– Thành viên có quyền rút khỏi hợp đồng hợp tác trong trường hợp sau đây:

+ Theo điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác;

+ Có lý do chính đáng và được sự đồng ý của hơn một nửa tổng số thành viên hợp tác.

– Việc rút khỏi hợp đồng hợp tác không thuộc trường hợp trên thì thành viên rút khỏi hợp đồng được xác định là bên vi phạm hợp đồng và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, luật khác có liên quan.

– Thành viên rút khỏi hợp đồng hợp tác có quyền yêu cầu nhận lại tài sản đã đóng góp, được chia phần tài sản trong khối tài sản chung và phải thanh toán các nghĩa vụ theo thỏa thuận. Trường hợp việc phân chia tài sản bằng hiện vật làm ảnh hưởng đến hoạt động hợp tác thì tài sản được tính giá trị thành tiền để chia.

Việc rút khỏi hợp đồng hợp tác không làm chấm dứt quyền, nghĩa vụ của người này được xác lập, thực hiện trước thời điểm rút khỏi hợp đồng hợp tác.

(Điều 510 Bộ luật Dân sự 2015)

Chấm dứt hợp đồng hợp tác

– Hợp đồng hợp tác chấm dứt trong trường hợp sau đây:

+ Theo thỏa thuận của các thành viên hợp tác;

+ Hết thời hạn ghi trong hợp đồng hợp tác;

+ Mục đích hợp tác đã đạt được;

+ Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Trường hợp khác theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, luật khác có liên quan.

– Khi chấm dứt hợp đồng hợp tác, các khoản nợ phát sinh từ hợp đồng phải được thanh toán; nếu tài sản chung không đủ để trả nợ thì phải lấy tài sản riêng của các thành viên hợp tác để thanh toán theo quy định tại Điều 509 Bộ luật Dân sự 2015.

Trường hợp các khoản nợ đã được thanh toán xong mà tài sản chung vẫn còn thì được chia cho các thành viên hợp tác theo tỷ lệ tương ứng với phần đóng góp của mỗi người, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

(Điều 512 Bộ luật Dân sự 2015)

Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm dân sự của thành viên hợp tác

5.1. Quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác

– Được hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ hoạt động hợp tác.

– Tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đồng hợp tác, giám sát hoạt động hợp tác.

– Bồi thường thiệt hại cho các thành viên hợp tác khác do lỗi của mình gây ra.

– Thực hiện quyền, nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

(Điều 507 Bộ luật Dân sự 2015)

5.2. Trách nhiệm dân sự của thành viên hợp tác

Các thành viên hợp tác chịu trách nhiệm dân sự chung bằng tài sản chung; nếu tài sản chung không đủ để thực hiện nghĩa vụ chung thì thành viên hợp tác phải chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng theo phần tương ứng với phần đóng góp của mình, trừ trường hợp hợp đồng hợp tác hoặc luật có quy định khác.

(Điều 509 Bộ luật Dân sự 2015)

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu hợp đồng hợp tác (Tham khảo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *