Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án bất động sản 2024

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án bất động sản được quy định tại Mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

Hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản được quy định tại Điều 10 Nghị định 02/2022/NĐ-CP bao gồm:

(i) Hồ sơ của chủ đầu tư đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản bao gồm:

– Đơn đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo mẫu quy định tại Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP;

– Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo mục 1;

– Các giấy tờ (bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có công chứng, chứng thực khi nộp hồ sơ) về dự án bất động sản chuyển nhượng, bao gồm:

+ Quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Quyết định phê duyệt dự án; quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc bản vẽ tổng mặt bằng; giấy tờ chứng minh đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng của dự án;

+ Giấy tờ chứng minh đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án (đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng);

+ Giấy chứng nhận đối với dự án;

– Báo cáo quá trình thực hiện dự án bất động sản tính đến thời điểm chuyển nhượng theo mẫu quy định tại Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

(ii) Hồ sơ của bên nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản bao gồm:

– Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án theo mẫu quy định tại Mẫu số 11 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ chứng minh việc thành lập tổ chức (bản sao và xuất trình bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực khi nộp hồ sơ);

– Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính; chứng minh các nguồn vốn huy động (nếu có) theo quy định của pháp luật để đảm bảo việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhận chuyển nhượng thì phải có giấy tờ chứng minh năng lực tài chính quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

Nguyên tắc thực hiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

– Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản được thực hiện khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và được áp dụng trong trường hợp dự án đang triển khai thực hiện theo tiến độ, nội dung dự án đã được phê duyệt.

– Đối với dự án bất động sản quy định dưới đây thì thực hiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đầu tư:

+ Dự án bất động sản được chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2020;

+ Dự án bất động sản được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

– Đối với dự án bất động sản không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 02/2022/NĐ-CP thì thực hiện chuyển nhượng theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

(Điều 9 Nghị định 02/2022/NĐ-CP)

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án bất động sản 2024
  • Tải về Đơn đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản (Mẫu số 10)
  • Tải về Báo cáo quá trình thực hiện dự án bất động sản
  • Tải về Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án (Mẫu số 11)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *