Mẫu hồ sơ mời quan tâm trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu

Mẫu hồ sơ mời quan tâm trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 03/2024/TT-BKHĐT.

Căn cứ lập hồ sơ mời quan tâm trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu

Căn cứ lập hồ sơ mời quan tâm trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu bao gồm:

– Các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, gồm:

+ Quy hoạch, kế hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực và pháp luật có liên quan;

+ Quy hoạch xây dựng phù hợp với quy mô, tính chất của dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với dự án có cấu phần xây dựng. Trường hợp dự án đầu tư kinh doanh có nhiều công năng, dự án đầu tư được xác định căn cứ công trình chính của dự án hoặc công trình chính có cấp cao nhất trong trường hợp dự án có nhiều công trình chính theo quy định của pháp luật về xây dựng;

+ Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, kế hoạch cải tạo, xây dựng nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư).

– Danh mục dự án thu hồi đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với dự án quy định tại khoản 4 Điều 1 của Nghị định này và có sử dụng đất); quyết định thu hồi tài sản công được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (đối với dự án dự kiến sử dụng tài sản công thuộc trường hợp thu hồi).

– Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc văn bản phê duyệt thông tin dự án đầu tư kinh doanh đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 9 hoặc Điều 10 của Nghị định này.

– Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 23/2024/NĐ-CP.

– Các văn bản khác theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực và quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

(Khoản 1 Điều 38 Nghị định 23/2024/NĐ-CP)

Nội dung hồ sơ mời quan tâm

Hồ sơ mời quan tâm chỉ được nêu các yêu cầu nhằm mục đích là lựa chọn được nhà đầu tư đáp ứng tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thực hiện dự án; không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà đầu tư gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Hồ sơ mời quan tâm được lập, phê duyệt đồng thời trong quá trình quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư) hoặc trong quá trình lập, phê duyệt thông tin dự án đầu tư kinh doanh (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) hoặc sau khi các quyết định này được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nội dung hồ sơ mời quan tâm bao gồm:

– Chỉ dẫn nhà đầu tư;

– Yêu cầu về tư cách hợp lệ của nhà đầu tư theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu 2023;

– Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này;

– Các biểu mẫu dự quan tâm;

– Thông tin và yêu cầu thực hiện dự án đầu tư kinh doanh;

– Nội dung có liên quan khác (nếu có).

(Khoản 2, 6, 7 Điều 38 Nghị định 23/2024/NĐ-CP)

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu hồ sơ mời quan tâm trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *