Giữ mối quan hệ với nơi cư trú là trách nhiệm của đảng viên

Căn cứ Điều 1 Quy định 213-QĐ/TW năm 2020 quy địnhh về trách nhiệm của đảng viên đang công tác và của tổ chức cơ sở đảng như sau:

– Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang (đảng viên đang công tác) vừa thực hiện quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt đảng tại nơi làm việc, vừa có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú;

Gần gũi, gắn bó với nhân dân;

Khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của nhân dân nơi cư trú;

Củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân;

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

– Tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên đang công tác và nơi đảng viên cư trú có trách nhiệm tạo điều kiện cho đảng viên đang công tác thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ nơi cư trú, đồng thời kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá việc thực hiện của đảng viên.

Như vậy, đảng viên có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú là trách nhiệm của đảng viên.

Mẫu phiếu xin ý kiến nhận xét Đảng viên nơi cư trú (Phiếu nhận xét 213)

Tại Khoản 2.2 Điểm 2 Hướng dẫn 33-HD/BTCTW năm 2020 quy định mẫu phiếu xin ý kiến như sau:

Đảng viên không thuộc đối tượng nêu tại Khoản 1.1, 1.2, Điểm 1 Hướng dẫn 33-HD/BTCTW thực hiện theo mẫu 3-213

>>> Tải về Mẫu phiếu xin ý kiến nhận xét 3-213

Đảng viên thuộc đối tượng nêu tại Khoản 1.1, Điểm 1 Hướng dẫn 33-HD/BTCTW thực hiện theo mẫu 4-213 (các mẫu đính kèm).

>>> Tải về Mẫu phiếu xin ý kiến nhận xét 4-213

1.1. Đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú

– Đảng viên đang công tác trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân do điều kiện công tác xa nhà hoặc do yêu cầu, nhiệm vụ phải ở tập trung tại doanh trại, nhà công vụ ngoài giờ làm việc hằng ngày không thường xuyên về nơi cư trú.

– Đảng viên công tác tại một số cơ quan, đơn vị trong nước, các loại hình doanh nghiệp nhưng thường xuyên đi làm việc xa nơi cư trú, lưu động; đảng viên là cán bộ điều động, luân chuyển ở nhà công vụ, tập thể cơ quan không thường xuyên về nơi cư trú.

– Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đi học tập trung 12 tháng trong năm; đảng viên là học sinh, sinh viên đi học xa nhà không thường xuyên về nơi cư trú.

Các đảng viên nêu trên thực hiện trách nhiệm tại Khoản 1, Điều 1 và nhiệm vụ tại Khoản 1, 2, 5, 6, 7, Điều 2 Quy định 213. Không lấy ý kiến nhận xét định kỳ hằng năm; chỉ lấy ý kiến nhận xét khi cần thiết (thực hiện quy trình công tác cán bộ, khen thưởng, kỷ luật…).

1.2. Đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú

– Đảng viên công tác trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, phải giữ bí mật về nhân thân; đảng viên ở các đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu.

– Đảng viên đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo do yêu cầu nhiệm vụ hằng năm không thường xuyên về nơi cư trú.

– Đảng viên đang công tác tại các cơ quan ngoại giao, văn phòng đại diện, đơn vị kinh tế ở ngoài nước; đảng viên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; đảng viên ra ngoài nước lao động, làm việc, học tập 12 tháng trong năm.

– Đảng viên đang công tác nhưng mắc bệnh phải điều trị hoặc dưỡng bệnh 12 tháng liên tục trong năm.

Các đảng viên nêu trên thực hiện trách nhiệm tại Khoản 1, 2, 6, Điều 2 Quy định 213.

Hướng dẫn cách viết phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú (Phiếu xin ý kiến 213)

3.1. Hướng dẫn cách viết phiếu xin ý kiến đảng viên nơi cư trú

(1) Đảng bộ: Cấp bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt đảng

(2) (4) Đảng ủy (Chi ủy): Cấp ủy nơi đảng viên đang sinh hoạt đảng.

(3) Kính gửi: Đảng ủy nơi cư trú của đảng viên

(5) Đảng viên: Họ và tên đảng viên.

Lưu ý: Tại mục ký tên đảng viên không ký tên. Mục ký tên này do bí thư, phó bí thư đảng ủy nơi đảng viên đang sinh hoạt ký đóng mộc.

3.2. Hướng dẫn cách viết phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú

Hướng dẫn đối với mẫu 3-213 như sau:

(1) Chi bộ: Chi bộ nơi đảng viên cư trú

(2) Đảng viên: Họ và tên đảng viên

Từ mục 1 đến mục 6: Căn cứ và các yếu tố được nêu bí thư chi bộ nơi cư trú thực hiện nhận xét đảng viên với 03 mức độ tương ứng.

Trường hợp ý kiến thêm đối với đảng viên bí thư điền thêm nội dung đối với phần nhận xét khác.

(3) Tại phần ký tên:

Đối với Chi bộ: Bí thư, phó bí thư chi bộ nơi cư trú thực hiện ký, ghi rõ họ tên.

Đối với Đảng ủy: Bí thư, phó bí thư đảng ủy nơi cư trú thực hiện ký tên đóng mộc.

Thời gian thực hiện nhận xét đảng viên nơi cư trú

Tại khoản 4, 5 Điều 4 Quy định 213-QĐ/TW năm 2020 quy định về nhiệm vụ của tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác cư trú như sau:

– Định kỳ hằng năm, chi ủy hoặc bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) họp với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư để nhận xét từng đảng viên đang công tác thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú trên địa bàn mình theo phiếu nhận xét và gửi về đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Đề xuất với đảng ủy xã, phường, thị trấn biểu dương, khen thưởng những đảng viên đang công tác có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên nơi cư trú.

Kịp thời phản ánh với đảng ủy xã, phường, thị trấn và cấp ủy nơi đảng viên đang công tác khi đảng viên có hành vi:

+ Vi phạm pháp luật;

+ Thiếu trách nhiệm nêu gương;

+ Vi phạm nghiêm trọng nội quy, quy định của địa phương hoặc chưa chấp hành tốt Quy định 213-QĐ/TW năm 2020.

– Đảng ủy xã, phường, thị trấn xác nhận phiếu nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác và gửi cho đảng ủy cơ sở nơi đảng viên công tác.

Biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác biểu dương, khen thưởng những đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên nơi cư trú.

Đề nghị cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác xem xét xử lý theo quy định đối với những đảng viên chưa thực hiện tốt.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2022

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu 3-213
  • Tải về Mẫu 4-213

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *