Mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế (Mẫu 01/GHAN)

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế là mẫu 01/GHAN được ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Những trường hợp được gia hạn nộp thuế

Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng.

Trường hợp bất khả kháng bao gồm:

+ Trường hợp 1.1. Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;

+ Trường hợp 1.2. Các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ, cụ thể bao gồm: chiến tranh, bạo loạn, đình công phải ngừng, nghỉ sản xuất, kinh doanh hoặc rủi ro không thuộc nguyên nhân, trách nhiệm chủ quan của người nộp thuế mà người nộp thuế không có khả năng nguồn tài chính nộp ngân sách nhà nước.

Trường hợp 2: Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.

(Khoản 1 Điều 62 Luật Quản lý thuế 2019, khoản 1 Điều 3 Nghị định 126/2020/NĐ-CP)

Thời hạn được gia hạn nộp thuế

Thời gian gia hạn nộp thuế được quy định như sau:

– Không quá 02 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp 1.

– Không quá 01 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp 2.

Hồ sơ gia hạn nộp thuế

* Hồ sơ gia hạn nộp thuế đối với trường hợp 1.1 bao gồm:

– Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế (Mẫu 01/GHAN);

– Tài liệu xác nhận về thời gian, địa điểm xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ của cơ quan có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế);

– Văn bản xác định giá trị vật chất bị thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu;

– Văn bản (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế) quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường thiệt hại (nếu có);

– Các chứng từ (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế) liên quan đến việc bồi thường thiệt hại (nếu có).

* Hồ sơ gia hạn nộp thuế đối với trường hợp 1.2 bao gồm:

– Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế (Mẫu 01/GHAN);

– Văn bản xác định giá trị vật chất bị thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu;

– Tài liệu xác nhận về thời gian, địa điểm xảy ra bất khả kháng của cơ quan có thẩm quyền; tài liệu chứng minh người nộp thuế phải ngừng, nghỉ sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp do chiến tranh, bạo loạn, đình công mà người nộp thuế phải ngừng, nghỉ sản xuất, kinh doanh (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế);

– Tài liệu chứng minh việc gặp rủi ro không thuộc nguyên nhân, trách nhiệm chủ quan của người nộp thuế và người nộp thuế không có khả năng nguồn tài chính nộp ngân sách nhà nước đối với trường hợp bị thiệt hại do gặp rủi ro không thuộc nguyên nhân, trách nhiệm chủ quan của người nộp thuế (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế);

– Các chứng từ (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế) liên quan đến việc bồi thường thiệt hại của cơ quan bảo hiểm (nếu có).

* Hồ sơ gia hạn nộp thuế đối với trường hợp 2 bao gồm:

– Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế (Mẫu 01/GHAN);

– Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh đối với người nộp thuế (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế);

– Đề án hoặc phương án di dời, trong đó thể hiện rõ kế hoạch và tiến độ thực hiện di dời của người nộp thuế (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế).

(Khoản 2 Điều 24 Thông tư 80/2021/TT-BTC)

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế (Mẫu 01/GHAN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *