Giải trình là gì?

Hiện hành giải trình vi phạm hành chính không được định nghĩa cụ thể. Tuy nhiên tại các văn bản khác có quy định về giải trình có thể tham khảo như sau:

Căn cứ tại Điều 2 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015 như sau:

Giải trình là việc cơ quan, cá nhân hữu quan giải thích, làm rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo yêu cầu của chủ thể giám sát quy định tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015

Tại Nghị định 90/2013/NĐ-CP cũng quy định giải trình là việc cơ quan nhà nước cung cấp, giải thích, làm rõ các thông tin về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đó.

Như vậy, có thể hiểu giải trình vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn là việc cá nhân, tổ chức giải thích làm rõ những nội dung được cho là vi phạm thuộc một trong các hành vi bị xử phạt hành chính thuộc trách nhiệm, quyền hạn của mình

Trường hợp giải trình vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Tại Điều 37 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về các trường hợp giải trình vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn như sau:

– Hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được phát hiện thông qua công tác thanh tra thuế, kiểm tra thuế hoặc các trường hợp lập biên bản vi phạm hành chính điện tử;

– Hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 16, 17, 18; khoản 3 Điều 20; khoản 7 Điều 21; Điều 22 và Điều 28 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, gồm:

+ Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn

+ Hành vi trốn thuế

+ Hành vi vi phạm hành chính về thuế đối với ngân hàng thương mại, người bảo lãnh nộp tiền thuế

+ Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn

+ Hành vi đặt in hóa đơn theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc đặt in trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn

+ Hành vi in hóa đơn theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc đặt in trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

+ Hành vi cho, bán hóa đơn

+  Hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn

Lưu ý: Việc giải trình vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Mẫu giải trình vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Mẫu số 02/BB ban hành kèm Nghị định 125/2020/NĐ-CP về biên bản phiên giải trình trực tiếp

Hướng dẫn điền mẫu giải trình vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

[1] Ghi tên theo hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP ;

[2] Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản;

[3] Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức vi phạm;

[4] Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nêu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần;

Ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân;

Ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu số 02/BB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *