Quy hoạch sử dụng đất là gì?

Theo khoản 2 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Mẫu đơn xin xác nhận đất không quy hoạch mới nhất năm 2023

Mẫu đơn xin xác nhận đất không quy hoạch được sử dụng khi người dân làm các thủ tục liên quan đến giao dịch đất đai hoặc cấp Sổ đỏ cho đất. Có thể tham khảo mẫu dưới đây:

Nguyên tắc lập quy hoạch sử dụng đất

Việc lập quy hoạch sử dụng đất phải tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch và các nguyên tắc sau đây:

– Quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải bảo đảm tính đặc thù, liên kết của các vùng; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã;

– Bảo vệ nghiêm ngặt đất chuyên trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng;

– Bảo đảm sự cân bằng giữa nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương và khả năng, quỹ đất của quốc gia nhằm sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả;

– Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; thích ứng với biến đổi khí hậu;

– Nội dung phân bổ và sử dụng đất trong quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

(Khoản 1 Điều 23 Luật Đất đai 2013 sửa đổi 2018)

Quy định về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Cụ thể tại các khoản 1 và 2 Điều 46 Luật Đất đai 2013 sửa đổi 2018 quy định về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất như sau:

– Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

– Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau đây:

+ Có sự điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh mà sự điều chỉnh đó làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất;

+ Do tác động của thiên tai, chiến tranh làm thay đổi mục đích, cơ cấu, vị trí, diện tích sử dụng đất;

+ Có sự điều chỉnh địa giới hành chính của địa phương.

Quy định về công bố công khai quy hoạch sử dụng đất

Căn cứ theo các khoản 1 và 2 Điều 48 Luật Đất đai 2013 sửa đổi 2018 quy định về công bố công khai quy hoạch sử dụng đất như sau:

– Việc công bố công khai quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

– Toàn bộ nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải được công bố công khai theo quy định sau đây:

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Việc công bố công khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+ Việc công khai được thực hiện trong suốt thời kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu đơn xin xác nhận đất không quy hoạch mới nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *