Hồ sơ chuyển trường tiểu học mới nhất

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, trường có học sinh chuyển đi hướng dẫn việc hoàn thiện và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ. 

Trường nhận học sinh chuyển đến tiếp nhận và quản lý hồ sơ. Hồ sơ gồm:

– Đơn xin chuyển trường của Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT).

Hướng dẫn ghi mẫu đơn xin chuyển trường:

Các nội dung phải có trong đơn xin chuyển trường tiểu học của học sinh bao gồm:

(1) Tên trường nơi chuyển đi;

(2) Tên trường nơi chuyển đến;

(3) Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

(4) Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

(5) Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

(6) Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu

(7) Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và ký, đóng dấu

– Học bạ.

– Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện chương trình (theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT), bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định.

– Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có).

Trình tự, thủ tục chuyển trường tiểu học

Khoản 2 Điều 36 Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định thủ tục khi muốn chuyển trường tiểu học cho trẻ như sau:

– Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có).

– Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

– Khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy định nêu trên.

– Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp toàn bộ hồ sơ quy định nêu trên cho nhà trường nơi chuyển đến.

– Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp.

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học từ nước ngoài về nước

Theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, thủ tục chuyển trường đối với học sinh trong độ tuổi tiểu học từ nước ngoài về nước như sau:

– Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn đề nghị (theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT) với nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có).

– Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

– Trong trường hợp đồng ý tiếp nhận học sinh, trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường tiểu học tổ chức khảo sát trình độ của học sinh, xếp vào lớp phù hợp, tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh theo quy định.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu đơn xin chuyển trường
  • Tải về Mẫu tiến độ thực hiện chương trình
  • Tải về Mẫu đơn xin chuyển trường cho học sinh từ nước ngoài về nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *