Mẫu đơn đề nghị thẩm định sản phẩm quảng cáo mới nhất

Mẫu đơn đề nghị thẩm định sản phẩm quảng cáo theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL như sau:

Yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo

Yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo theo Điều 3 Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL như sau:

– Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo tiến hành thẩm định sản phẩm quảng cáo theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các trường hợp sau:

+ Sản phẩm quảng cáo có nội dung liên quan đến quy định tại Điều 7 và Điều 8 Luật Quảng cáo;

+ Sản phẩm quảng cáo bị người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo từ chối thực hiện do không đảm bảo về tính hợp pháp của sản phẩm quảng cáo;

+ Có ý kiến khác nhau về nội dung sản phẩm quảng cáo giữa cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo;

+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

– Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo không thẩm định các sản phẩm quảng cáo chỉ thể hiện lô-gô, biểu tượng, nhãn hiệu, thương hiệu của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ.

Quy trình thẩm định sản phẩm quảng cáo

Quy trình thẩm định sản phẩm quảng cáo theo Điều 7 Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL như sau:

– Tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo trực tiếp đến Cục Văn hóa cơ sở hoặc qua đường bưu điện (Mẫu số 1).

– Sau khi nhận được yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo của tổ chức, cá nhân, Cục Văn hóa cơ sở trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập Hội đồng, gửi tóm tắt yêu cầu cần thẩm định và giấy mời họp đến các thành viên Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo ít nhất 02 (hai) ngày trước ngày diễn ra phiên họp.

– Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo tiến hành họp để thẩm định theo quy trình sau đây:

+ Chủ tịch Hội đồng trình bày tóm tắt nội dung yêu cầu cần thẩm định;

+ Các ủy viên của Hội đồng đưa ra nhận xét, đánh giá; Hội đồng thảo luận để thống nhất ý kiến nhận xét, đánh giá;

+ Thành viên Hội đồng biểu quyết; Chủ tịch Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo quyết định theo đa số về sự phù hợp của sản phẩm quảng cáo với quy định của pháp luật về quảng cáo;

+ Ủy viên thư ký lập biên bản phiên họp;

+ Hội đồng thông qua biên bản phiên họp, Chủ tịch và Ủy viên thư ký Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo ký vào biên bản đã được thông qua.

– Căn cứ vào kết quả thẩm định, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở có văn bản gửi tổ chức, cá nhân trong đó nêu rõ sản phẩm quảng cáo phù hợp hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo.

– Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo, Cục Văn hóa cơ sở phải gửi văn bản thẩm định sản phẩm quảng cáo (Mẫu số 2) cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu thẩm định.

Cơ chế hoạt động của Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo

Theo Điều 6 Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL quy định cơ chế hoạt động của Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo như sau:

– Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo làm việc dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

– Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo và từng thành viên trong Hội đồng phải chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng thẩm định.

– Phiên họp của Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo phải đảm bảo có mặt ít nhất 3/4 tổng số thành viên.

– Kết quả thẩm định phải thể hiện bằng văn bản và phải có chữ ký của Chủ tịch và Thư ký Hội đồng.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu số 1
  • Tải về Mẫu số 1
  • Tải về Mẫu số 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *