Mẫu đơn đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường mới nhất

Mẫu đơn đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo Mẫu số 12 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT như sau:

Các đối tượng khai thác khoáng sản phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường

Đối tượng khai thác khoáng sản phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo khoản 2 Điều 67 Luật Bảo vệ môi trường 2020 bao gồm:

– Dự án đầu tư khai thác khoáng sản;

– Cơ sở khai thác khoáng sản hoạt động trước ngày 01/01/2022 nhưng chưa có phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoặc có thay đổi nội dung cải tạo, phục hồi môi trường so với phương án đã được phê duyệt;

– Cơ sở khai thác khoáng sản hoạt động trước ngày 01/01/2022 đã được phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường nhưng kinh phí không đủ để thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nội dung của phương án cải tạo, phục hồi môi trường

Nội dung của phương án cải tạo, phục hồi môi trường được quy định theo khoản 3 Điều 67 Luật Bảo vệ môi trường 2020 như sau:

– Các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường; phân tích, đánh giá, lựa chọn giải pháp tốt nhất để cải tạo, phục hồi môi trường;

– Danh mục, khối lượng các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường đối với giải pháp lựa chọn;

– Kế hoạch thực hiện phân chia theo từng năm, từng giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trường; chương trình quan trắc môi trường trong thời gian cải tạo, phục hồi môi trường; kế hoạch kiểm tra, xác nhận hoàn thành phương án;

– Bảng dự toán kinh phí để tiến hành cải tạo, phục hồi môi trường cho từng hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường; các khoản tiền ký quỹ theo lộ trình.

Quy định về lập, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

Việc lập, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản được quy định theo khoản 1 Điều 36 Nghị định 08/2022/NĐ-CP như sau:

– Chủ dự án đầu tư khai thác khoáng sản quy định tại điểm a khoản 2 Điều 67 Luật Bảo vệ môi trường 2020 lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường và được thẩm định trong quá trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

– Chủ cơ sở khai thác khoáng sản quy định tại điểm b khoản 2 Điều 67 Luật Bảo vệ môi trường 2020 hoạt động trước ngày 10/01/2022 nhưng không có phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định thì bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường. 

Trường hợp cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường thì buộc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường trong đó có phương án cải tạo, phục hồi môi trường và được thẩm định trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường; trường hợp cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường thì buộc lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường và được thẩm định theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 36 Nghị định 08/2022/NĐ-CP;

– Chủ cơ sở khai thác khoáng sản quy định tại điểm b khoản 2 Điều 67 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường có thay đổi nội dung cải tạo, phục hồi môi trường so với phương án đã được phê duyệt thì lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, trong đó có phương án cải tạo, phục hồi môi trường với nội dung được thay đổi và được thẩm định trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường;

Trường hợp cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường thì lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường và được thẩm định theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 36 Nghị định 08/2022/NĐ-CP;

– Chủ cơ sở khai thác khoáng sản quy định tại điểm c khoản 2 Điều 67 Luật Bảo vệ môi trường 2020 lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường là một phần của đề án đóng cửa mỏ khoáng sản của dự án khai thác khoáng sản và được thẩm định trong quá trình thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu số 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *