Điều kiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc

Theo Điều 12 Nghị định 88/2020/NĐ-CP thì người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc theo quy định tại Điều 55 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 khi người lao động có đủ các điều kiện sau đây:

– Suy giảm khả năng lao động do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 31% trở lên;

– Được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc quyền quản lý phù hợp với sức khỏe, nguyện vọng của người lao động nhưng công việc đó cần phải đào tạo nghề để chuyển đổi;

– Đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật tại thời điểm bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Mức và thẩm quyền quyết định hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Mức và thẩm quyền quyết định hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc theo Điều 13 Nghị định 88/2020/NĐ-CP như sau:

– Học phí quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 được tính trên cơ sở giá dịch vụ đào tạo nghề theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định hỗ trợ cho từng đối tượng như sau:

+ Mức hỗ trợ tối đa là 50% mức học phí, nhưng không quá 15 lần mức lương cơ sở;

(Theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng, vậy mức hỗ trợ tối đa là 50% mức học phí, nhưng không quá 15 lần mức lương cơ sở, tức không quá 27.000.000 đồng.)

+ Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là hai lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ một lần.

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Nghị định 88/2020/NĐ-CP như sau:

Trình tự giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trình tự giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc theo Điều 15 Nghị định 88/2020/NĐ-CP như sau:

– Người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 88/2020/NĐ-CP cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ theo Mẫu số 04 tại Phụ lục của Nghị định 88/2020/NĐ-CP và gửi quyết định (kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ) cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người sử dụng lao động. Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và nêu rõ lý do.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu số 03
  • Tải về Mẫu số 04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *