Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19 cho giáo viên mầm non ngoài công lập và cách ghi

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19 cho giáo viên mầm non ngoài công lập được thực hiện theo mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 24/2022/QĐ-TTg.

* Hướng dẫn cách ghi mẫu đơn đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19 cho giáo viên mầm non ngoài công lập

(1) Phần Kính gửi: Có 02 trường hợp

– Trường hợp 1: Gửi về cơ sở giáo dục ngoài công lập, nơi đã làm việc tại cơ cơ giáo dục ngoài công lập đến hết năm 2021 – 2022 và đang hoạt động hoặc cơ sở giáo dục đó đã sáp nhập, hợp nhất và đang hoạt động.

– Trường hợp 2: Gửi về UBND cấp xã/Phòng GDĐT cấp huyện nếu giáo viên đã làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập đến hết năm học 2021 – 2022 nhưng cơ sở giáo dục đó đã giải thể, ngừng hoạt động.

(2) Phần thông tin cá nhân: Người làm đơn ghi đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu trong đơn, bao gồm: Họ và tên, Giới tính, Ngày sinh, Số CCCD/CMND (Ngày cấp và nơi cấp), Số điện thoại liên hệ.

(3) Ghi rõ và chính xác tên, địa chỉ cơ sở giáo dục ngoài công lập

(4) Ghi rõ vị trí làm việc tại cơ sở giáo dục. VD: Giáo viên mầm non

(5) Ghi thời gian làm việc tại cơ sở giáo dục

(6) Ghi chính xác số tháng nghỉ việc không lương do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 (chỉ tính trong năm 2021)

(7) Ghi rõ tên và địa chỉ cơ sở giáo dục mà giáo viên đã làm việc đến hết năm học 2021 – 2022 và xác nhận tình trạng của cơ sở giáo dục (Đang hoạt động/sáp nhập, hợp nhất/giải thể)

(8) Đánh dấu X để xác nhận chưa được hưởng chính xác hỗ trợ theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2021).

– Trường hợp đã được hưởng thì ghi rõ số tiền đã nhận.

– Trường hợp chưa được hưởng thì người làm đơn đề nghị hỗ trợ theo Quyết định 24/2022/QĐ-TTg và lựa chọn hình thức nhận tiền hỗ trợ bao gồm: chuyển khoản (ghi rõ và chính xác các thông tin: Chủ tài khoản, Số tài khoản và tên ngân hàng) hoặc hình thức trực tiếp (tiền mặt).

Mức hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19 cho giáo viên mầm non ngoài công lập

Theo Điều 4 Quyết định 24/2022/QĐ-TTg, mức hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19 cho giáo viên mầm non ngoài công lập được quy định như sau”

– Hỗ trợ một lần mức 3.700.000 đồng/người áp dụng cho giáo viên chưa được hưởng chính sách của địa phương hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng và một số đối tượng đặc thù khác theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021.

– Hỗ trợ một lần mức 2.200.000 đồng/người áp dụng cho giáo viên đã hưởng chính sách của địa phương theo quy định tại tại khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021.

Hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non khó khăn do đại dịch COVID-19

Căn cứ Điều 5 Quyết định 24/2022/QĐ-TTg quy định về hồ sơ đề nghị hỗ trợ như sau:

– Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 01 Đơn đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 01 tại Phụ lục Quyết định 24/2022/QĐ-TTg.

– Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập:

+ 01 Danh sách cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 02 tại Phụ lục Quyết định 24/2022/QĐ-TTg (Mẫu số 02);

+ Bản sao (không cần chứng thực) hợp đồng lao động kí kết với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hoặc bản sao (không cần chứng thực) bảng lương tháng 4/2021.

Xem chi tiết tại Quyết định 24/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 29/10/2022.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *