Mẫu đơn đề nghị giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ 01/01/2024 (Mẫu mới nhất)

Hiện hành tại Thông tư 105/2023/TT-BQP, chưa có quy định chính thức về mẫu đơn thống nhất về việc đề nghị giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Đến Thông tư 105/2023/TT-BQP, Đơn đề nghị giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ được quy định thực hiên theo mẫu thống nhất và là một thành phần trong hồ sơ đề nghị giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Cụ thể, hồ sơ đề nghị giám định này sẽ, bao gồm:

– Đơn đề nghị giám định cá nhân (theo Mẫu 8 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP);

– Văn bản đề nghị của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện;

– Bản sao hợp lệ Phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự, Phiếu kiểm tra sức khỏe quân nhân dự bị hoặc Phiếu phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự (tùy theo nội dung đề nghị giám định).

Khi đó, trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh phải có kết luận giám định sức khỏe công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và gửi hồ sơ, kết quả giám định cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện.

(Điều 10 Thông tư 105/2023/TT-BQP)

Quy trình sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ ngày 01/01/2024

Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc thực hiện kiểm tra, đánh giá sơ bộ sức khỏe đối với công dân được gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự trước mỗi đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Cụ thể tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định về quy trình sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự như sau:

– Căn cứ kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã lập danh sách và gọi khám sơ tuyển đối với công dân thuộc diện khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn quản lý;

– Tổ chức sơ tuyển sức khỏe theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 105/2023/TT-BQP;

Điều 7. Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

2. Nội dung sơ tuyển sức khỏe

a) Khai thác tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình;

b) Phát hiện những trường hợp không đủ sức khỏe về thể lực, dị tật, dị dạng quy định tại Mục I, Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP; những bệnh thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự quy định tại Mục III Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP.

– Hoàn chỉnh thông tin sức khỏe của công dân được gọi khám sơ tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Mẫu 2 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP;

– Lập danh sách công dân mắc các bệnh thuộc danh mục bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự theo Mục III Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP, báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã;

– Tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe theo Mẫu 2a; Mẫu 2k Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP.

Tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự từ năm 2024

* Tiêu chuẩn chung

– Đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP;

– Không gọi nhập ngũ đối với công dân nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy được quy định tại Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

* Tiêu chuẩn riêng: Một số tiêu chuẩn sức khỏe riêng trong tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Danh sách tải về

  • Tải về Đơn đề nghị giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *