Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất

Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất là mẫu đơn yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai (Mẫu số 01/PYC) ban hành kèm theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT.

Ngoài thông tin quy hoạch sử dụng đất thì khi nộp đơn yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai, người sử dụng đất còn có thể được yêu cầu các thông tin sau:

– Thửa đất

– Người sử dụng đất

– Quyền sử dụng đất

– Tài sản gắn liều với đất

– Tình trạng pháp lý   

– Lịch sử biến động

– Trích lục bản đồ

– Trích sao GCNQSDĐ

– Giao dịch đảm bảo 

– Hạn chế về quyền

– Giá đất

Cách nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất

– Việc nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai;

+ Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;

+ Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

-Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.

– Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

– Thời hạn cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất thực hiện theo quy định sau:

+ Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

+ Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

(Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT)

Những trường hợp không cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất

– Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất có nội dung không rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước không đúng quy định.

– Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối với tổ chức; không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thể của cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu.

– Mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp theo quy định của pháp luật.

– Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

(Điều 13 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT)

Cơ quan cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất

– Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở Trung ương là Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai.

Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

(Điều 15 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT)

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *