Mẫu đơn đề nghị cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan mới nhất

Mẫu đơn đề nghị cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan mới nhất là mẫu số 11 được ban hành kèm theo Thông tư 79/2022/TT-BTC, được áp dụng từ ngày 01/01/2023.

Hồ sơ dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Hồ sơ dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được quy định tại Điều 3 Thông tư 12/2015/TT-BTC, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC như sau:

– Hồ sơ đăng ký dự thi lần đầu để cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, người dự thi nộp một (01) bộ hồ sơ, bao gồm:

+ Phiếu đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 12/2015/TT-BTC;

+ Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các ngành kinh tế, luật, kỹ thuật; 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu;

+ Hai (02) ảnh màu 3x4cm chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi có ghi rõ họ tên, năm sinh ở mặt sau của ảnh (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi, 01 ảnh dán vào Chứng chỉ khi được cấp).

+ Văn bản ghi kết quả học tập trong trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện chuyên ngành đáp ứng điều kiện miễn thi theo quy định tại tiết a.1 điểm a và tiết b.1 điểm b khoản 7 Điều 3 Thông tư 12/2015/TT-BTC: 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu;

+ Văn bản xác nhận của trường đại học, cao đẳng mà người đăng ký dự thi công tác trước khi thôi làm giảng viên trong trường hợp người dự thi thuộc đối tượng miễn thi theo quy định tại tiết a.2 điểm a và tiết b.2 điểm b khoản 7 Điều 3 Thông tư 12/2015/TT-BTC: 01 bản chính

– Hồ sơ đăng ký dự thi lại các môn thi chưa đạt, người dự thi nộp một (01) bộ hồ sơ, bao gồm:

+ Phiếu đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 12/2015/TT-BTC;

+ Hai (02) ảnh màu 3x4cm được chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi có ghi rõ họ tên, năm sinh ở mặt sau của ảnh để dán vào Phiếu đăng ký dự thi và Chứng chỉ khi được cấp.

Trường hợp được miễn thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Trường hợp miễn thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan bao gồm:

– Miễn thi môn Pháp luật về hải quan và môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan đối với trường hợp sau:

+ Người tốt nghiệp chuyên ngành hải quan thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp;

+ Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành hải quan tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

– Miễn thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương đối với trường hợp sau:

+ Người tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế ngoại thương, thương mại quốc tế, kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng thuộc các trường đại học, cao đẳng mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp;

+ Người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế hoặc kinh tế đối ngoại hoặc kinh tế quốc tế hoặc logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

(Khoản 7 Điều 3 Thông tư 12/2015/TT-BTC, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC)

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu đơn đề nghị cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
  • Tải về Phiếu đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
  • Tải về Phiếu đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *