Mẫu đơn đăng ký tài khoản truy cập Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử

Mẫu đơn đăng ký tài khoản truy cập Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử mẫu 02 ban hành kèm theo Quyết định 33/2016/QĐ-TTg.

Hình thức cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử

– Bên sử dụng thông tin truy cập Cổng thông tin hải quan bằng tài khoản do Tổng cục Hải quan cấp để sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử dưới dạng văn bản điện tử.

– Bên sử dụng thông tin thực hiện kết nối hệ thống thông tin với Cổng thông tin hải quan để sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử dưới dạng dữ liệu điện tử.

– Cơ quan kiểm tra sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử dưới dạng tin nhắn do Tổng cục Hải quan cung cấp thông qua số điện thoại được công bố chính thức.

(Điều 5 Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định 33/2016/QĐ-TTg)

Nội dung cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử

– Nội dung cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy chế này.

– Ngoài nội dung thông tin quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ danh sách chỉ tiêu thông tin của tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định hiện hành, bên sử dụng thông tin đề nghị Tổng cục Hải quan bổ sung các chỉ tiêu thông tin cần cung cấp để phù hợp với yêu cầu quản lý của từng cơ quan. Thủ tục bổ sung nội dung cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Quy chế này.

– Thông tin tờ khai hải quan điện tử cung cấp dưới dạng văn bản điện tử và dữ liệu điện tử được ký bằng chữ ký số của Tổng cục Hải quan.

– Thông tin tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh, quốc phòng chỉ được cung cấp khi có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

(Điều 6 Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định 33/2016/QĐ-TTg)

Thời hạn cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử

Trong thời gian không quá 01 phút kể từ khi nhận được yêu cầu, Cổng thông tin hải quan phản hồi cho bên sử dụng thông tin các nội dung sau:

– Thông tin tờ khai hải quan điện tử; hoặc

– Thông báo lý do trong trường hợp hệ thống gặp sự cố hoặc không có thông tin tờ khai hải quan điện tử.

(Điều 7 Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định 33/2016/QĐ-TTg)

Hệ thống tiếp nhận thông tin tờ khai hải quan điện tử của bên sử dụng thông tin

– Căn cứ điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bên sử dụng thông tin chủ động nâng cấp, xây dựng, triển khai hệ thống thông tin và phối hợp với Tổng cục Hải quan tiến hành kết nối các hệ thống để cung cấp, tiếp nhận và sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử.

– Để kết nối với Cổng thông tin hải quan, hệ thống tiếp nhận thông tin tờ khai hải quan điện tử của bên sử dụng thông tin phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Áp dụng chữ ký số có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện việc mã hóa đường truyền;

+ Đảm bảo an toàn thông tin theo quy định của pháp luật;

+ Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Hải quan công bố, gồm: chỉ tiêu thông tin, định dạng dữ liệu, phương thức kết nối, tần suất trao đổi thông tin.

(Điều 8 Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử ban hành kèm theo Quyết định 33/2016/QĐ-TTg)

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu đơn đăng ký tài khoản truy cập Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *