Thời gian và nội dung thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh

Thời gian, nội dung thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo Điều 3 Nghị định 96/2023/NĐ-CP như sau:

(1) Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sỹ là 12 tháng, trong đó:

– Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 09 tháng;

– Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 03 tháng.

(2) Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh y sỹ là 09 tháng, trong đó:

– Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 06 tháng;

– Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 03 tháng.

(3) Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y là 06 tháng, trong đó:

– Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 05 tháng;

– Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 01 tháng.

(4) Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh dinh dưỡng lâm sàng là 06 tháng.

(5) Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh cấp cứu viên ngoại viện là 06 tháng, trong đó:

– Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về cấp cứu ngoại viện là 03 tháng;

– Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 03 tháng.

(6) Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh tâm lý lâm sàng là 09 tháng.

(7) Trong quá trình thực hành phải lồng ghép nội dung hướng dẫn về các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

(8) Căn cứ phạm vi hành nghề do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và quy định tại (1) đến (7) mục này, cơ sở hướng dẫn thực hành xây dựng nội dung thực hành cụ thể đối với từng chức danh chuyên môn mà cơ sở dự kiến tổ chức hướng dẫn thực hành.

Mẫu danh sách người thực hành khám chữa bệnh mới nhất (Mẫu 05)

Mẫu danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 05 ban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP như sau:

Quy định về tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám chữa bệnh

Quy định về tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo Điều 9 Nghị định 96/2023/NĐ-CP như sau:

– Nội dung kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng thực hiện dựa trên chuẩn năng lực nghề nghiệp tương ứng với từng chức danh và bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

– Hội đồng Y khoa Quốc gia xây dựng Quy chế kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; tiêu chí của cơ sở là địa điểm tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.

– Hội đồng Y khoa Quốc gia thực hiện việc:

+ Chủ trì tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo Quy chế kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 96/2023/NĐ-CP;

+ Lựa chọn cơ sở là địa điểm tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng theo tiêu chí đã được phê duyệt.

– Hội đồng Y khoa Quốc gia xây dựng cụ thể mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng chi phí kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu 05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *