Mẫu Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên cao đẳng

Chứng chỉ giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên cao đẳng có kích thước 130 mm x 190 mm được in 02 mặt (mặt trước và mặt sau), chữ in trên chứng chỉ dùng phông chữ Times New Roman.

Mặt trước có nền màu đỏ cờ, có hình Quốc huy; mặt sau có nền màu vàng, hoa văn hình trống đồng in chìm chính giữa trang, viền màu vàng đậm.

Nội dung trên Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh

2.1. Nội dung in trên mặt trước Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh

a) Dòng chữ “BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI” được đặt canh giữa, cách mép trên 10 mm, trình bày bằng chữ in hoa, màu vàng nhạt, cỡ chữ 18, kiểu chữ đứng, đậm;

b) Quốc huy hình tròn đường kính 50 mm, được đặt canh giữa, tâm cách mép trên 50 mm, màu vàng nhạt;

c) Từ “CHỨNG CHỈ” được đặt canh giữa, cách mép dưới 30 mm, trình bày bằng chữ in hoa, màu vàng nhạt, cỡ chữ 26, kiểu chữ đứng, đậm;

d) Dòng chữ “GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH” được đặt canh giữa, cách mép dưới 20 mm, trình bày bằng chữ in hoa, màu trắng, cỡ chữ 22, kiểu chữ đứng, đậm.

2.2. Nội dung in trên mặt sau Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh

a) Quốc hiệu bao gồm 2 dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” và “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” được đặt canh giữa, cách nhau dòng đơn; dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” cách mép trên 10 mm, trình bày bằng chữ in hoa, màu đen, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, không đậm; dòng thứ hai “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” được trình bày bằng chữ in thường, màu đen, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, không đậm; chữ cái đầu của các cụm từ được viết hoa, giữa các cụm từ có gạch nối, có cách chữ; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ dài của dòng chữ (sử dụng lệnh Draw, không dùng lệnh Underline);

b) Từ “Cấp lại” đối với Chứng chỉ cấp lại hoặc từ “Cấp đổi” đối với Chứng chỉ cấp đổi được đặt ở góc trên bên phải, cách mép trên 10 mm, cách mép phải 10 mm, trình bày bằng chữ in thường, màu đen, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm;

c) Từ “CHỨNG CHỈ” được đặt canh giữa, cách mép trên 28 mm, trình bày bằng chữ in hoa, màu đỏ, cỡ chữ 22, kiểu chữ đứng, đậm;

d) Dòng chữ “GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH” được đặt canh giữa, cách mép trên 36 mm, trình bày bằng chữ in hoa, màu đen, cỡ chữ 18, kiểu chữ đứng, đậm;

đ) Dòng chữ “Đã hoàn thành chương trình môn học” dược đặt canh giữa, cách mép dưới 54 mm, trình bày bằng chữ in thường, màu đen, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm;

e) Dòng chữ “Giáo dục quốc phòng và an ninh” được đặt canh giữa, cách mép dưới 48 mm, trình bày bằng chữ in thường, màu đen, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm;

g) Các nội dung khác ghi trên mặt sau được trình bày bằng chữ màu đen cỡ chữ 14.

Cách ghi nội dung trên Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh

(1) Cấp lại đối với Chứng chỉ cấp lại; Cấp đổi đối với Chứng chỉ cấp đổi

(2) Ghi họ và tên của người được cấp Chứng chỉ theo giấy khai sinh.

(3) Ghi “Nam” hoặc “Nữ” theo giấy khai sinh.

(4) Ghi ngày, tháng, năm sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ ngày 1 đến ngày 9, tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì ghi thêm số 0 phía trước; ghi năm sinh đầy đủ 04 chữ số (Ví dụ: 09/02/1981).

(5) Ghi ngành học đang theo học của người được cấp chứng chỉ.

(6) Ghi Trường cao đẳng người được cấp chứng chỉ đang theo học.

(7) Ghi xếp loại kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh của người được cấp chứng chỉ.

(8) Do trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc trường cao đẳng ghi khi cấp phôi Chứng chỉ.

(9) Số vào sổ cấp chứng chỉ là số ghi tại cột số thứ tự của Sổ cấp chứng chỉ.

(10) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc trường cao đẳng đặt trụ sở chính.

(11) Ghi ngày, tháng, năm cấp chứng chỉ.

(12) Ghi chức danh của Giám đốc trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc Hiệu trưởng trường cao đẳng; Giám đốc trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc Hiệu trưởng trường cao đẳng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo quy định.

Ghi chú:

– Nếu người được cấp chứng chỉ là người nước ngoài thì ghi các thông tin tại điểm (2), (3), (4) căn cứ vào hộ chiếu.

– Nếu các nội dung trên chứng chỉ được viết bằng tay thì trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, trường cao đẳng tự căn chỉnh cỡ chữ cho phù hợp, đảm bảo các nội dung đúng quy định và thẩm mỹ.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *